คำแถลง ขอส่งคำบังคับให้แก่จำเลย โดยวิธีปิดหมาย

คำแถลงขอส่งคำบังคับให้แก่จำเลย โดยวิธีปิดหมาย

   ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดมีคำพิพากษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562

   โดยพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 90,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง(ฟ้องวันที่ 1 มีนาคม 2562) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท รายละเอียดปรากฎตามคำพิพากษาในสำนวนคดี

   ปรากฎว่าจำเลยไม่ได้มาฟังคำพิพากษาในวันดังกล่าว จำเลยจึงยังไม่ทราบคำพิพากษาของศาล

   ข้อ 2. ด้วยเหตุดังกล่าวโจทก์ จึงขออนุญาตศาลได้โปรดมีคำสั่งออกหมายแจ้งคำบังคับไปยังจำเลย เพื่อให้จำเลยทราบถึงคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และปฏิบัติการชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาต่อไป

   เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำเนาแน่นอนตามคำฟ้องของโจทก์ รายละเอียดปรากฎตามข้อมูลบริษัทของจำเลย เอกสารแนบท้ายคำแถลงนี้

   ดังนั้นในการส่งหมายแจ้งคำบังคับ โจทก์จึงขอประทานอนุญาตศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ปิดคำบังคับไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลย ด้วย โดยข้าฯได้วางเงินค่านำหมายตามระเบียบของศาลมาพร้อมด้วยแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ทนายโจทก์

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 272 ถ้าศาลได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งอย่างใดซึ่งต้องมีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ให้ศาลออกคําบังคับทันทีที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น และให้ถือว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ทราบคําบังคับแล้วในวันนั้น

   ในคดีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาขาดนัดยื่นคําให้การหรือขาดนัดพิจารณา และลูกหนี้ตามคําพิพากษา ทนายความ หรือผู้รับมอบฉันทะจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวให้มาฟังคําพิพากษาหรือคําสั่ง มิได้อยู่ในศาลในเวลาที่ออกคําบังคับ ให้บังคับตามมาตรา 199 ทวิ หรือมาตรา 207 แล้วแต่กรณี

 

มาตรา 199 ทวิ เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การแพ้คดี ศาลอาจกำหนดการอย่างใด ตามที่เห็นสมควรเพื่อส่งคำบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แก่จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การโดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทน หรือศาลจะให้เลื่อนการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งเช่นว่านั้นไปภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได้

   การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งแก่จําเลยที่ขาดนัดยื่นคําให้การนั้นให้บังคับตามมาตรา 273 มาตรา 289 และมาตรา 338

#1 โดย: 3310100259865 [IP: 101.108.53.xxx]
เมื่อ: 2022-01-11 19:26:55
การให้ความรู้แก่คนทั่วไปย่อมได้บุญติดตามไปทุกชาติ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรื่อง สุขภาพแข็งแรง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,927