รับหมายไปส่งเอง

    เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผู้ร้องขออนุญาตเป็นผู้รับหมายเรียกพยานบุคคล เพื่อนำส่งให้แก่พยานบุคคลดังกล่าวด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

Visitors: 132,835