หมายจับกับทะเบียนบ้านกลาง

ตามพ.ร.บ.การทะเบียนราษฏร(ฉบับที่3) พ.ศ.2562

    ในกรณีที่ศาลออกหมายจับผู้ใด ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาภายใน 180 วันนับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแจ้งให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางทราบและให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางดำเนินการให้นายทะเบียนผู้รับแจ้ง ย้ายผู้นั้นออกจากทะเบียนหรือเพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง และให้หมายเหตุไว้ในรายการของบุคคลนั้นว่าอยู่ในระหว่างการติดตามหมายจับด้วย

    ผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ถ้าผู้นั้นประสงค์จะย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางผู้นั้นต้องมาแสดงตนต่อนายทะเบียนที่จัดทำทะเบียนบ้านกลางนั้น พร้อมทั้งหลักฐานอันแสดงว่าหมายจับนั้นได้ถูกเพิกถอนหรือได้มีการปฏิบัติตามหมายจับนั้

#1 โดย: สมพร [IP: 49.230.30.xxx]
เมื่อ: 2022-05-30 23:50:17
ถ้าใม่ใด้ทำตามหรือเพิกถอนควรทำอย่างไร
#2 โดย: เยาวลักษณ์ [IP: 49.237.12.xxx]
เมื่อ: 2022-08-08 17:12:21
ชื่อยุทะเบียนบ้านกลางคะยากทราบวา่เราถูกตามหมายจับมาแล้วและได้เจรจายุในชันศาลยุแต่เราไม่สามาตรใช้สิธทำอะรัยได้เลยยากทราบวา่จะต้องทำเช่นรัยคะสอบถามด้วยคะจำเปนกะปะจำวันมากคะ
#3 โดย: RIN [IP: 111.65.46.xxx]
เมื่อ: 2022-08-16 17:26:36
หลักฐานแสดงว่าหมายจับถูกเพิกถอนต้องทำอย่างไรคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835