รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัดมหาชน

บริการรับรองเอกสาร บริษัทจำกัด(มหาชน) แบบ บมจ.101

ผู้รับรองลายมือชื่อ : ทนายความ หรือผู้สอบบัญชี ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อไว้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อ้างอิงตาม : กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

 

ข้อมูลทะเบียนผู้รับรอง

1. ทะเบียนผู้รับรองลายมือชื่อ เลขที่ 250/2562

2. ใบอนุญาตทนายความ เลขที่ 2244/2555

 

ค่าบริการ : ฉบับละ 2,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 10 นาที

บริการนอกสถานที่ : กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล ค่าเดินทาง 300 - 700 บาทต่อเที่ยว

กรณีหลายฉบับ : ค่าบริการตามตกลงกัน

 

ยินดีให้คำปรึกษา

เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 18.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,931