เลิกสมาคม

เลิกสมาคม

เมื่อก่อตั้งขึ้นตามกฎหมาย เมื่อมีเหตุที่ต้องยุติบทบาท สามารถจดทะเบียนเลิกได้

 

บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง

1 ผู้มีส่วนได้เสีย หรือสมาชิก

 

มีเหตุขัดข้อง : คือต้องร้องขอให้นายทะเบียนท้องที่ถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนก่อน หากนายทะเบียนไม่อนุญาต จึงจะมีสิทธิร้องขอต่อศาล

 

ค่าธรรมเนียมศาล : 200 บาท

 

เขตอำนาจศาล : ศาลที่สมาคมมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 104 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 102 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ ถ้านายทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้ร้องขอทราบภายในเวลาอันสมควร หรือนายทะเบียนได้แจ้งเหตุผลให้ทราบแล้วแต่ผู้ร้องขอไม่พอใจในเหตุผลดังกล่าว ผู้ร้องขอนั้นจะร้องขอต่อศาลให้สั่งเลิกสมาคมนั้นเสียก็ได้

มาตรา 102 ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ และนายทะเบียนได้สั่งให้แก้ไขแล้วแต่สมาคมไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด

(2) เมื่อปรากฏว่าการดำเนินกิจการของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ

(3) เมื่อสมาคมหยุดดำเนินกิจการติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

(4) เมื่อปรากฏว่าสมาคมให้หรือปล่อยให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการของสมาคมเป็นผู้ดำเนินกิจการของสมาคม

(5) เมื่อสมาคมมีสมาชิกเหลือน้อยกว่า 10 คนมาเป็นเวลาติดต่อกันกว่า 2 ปี

Visitors: 162,936