คำแถลง ขอส่งสำเนาคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ และหมายแจ้งวันนัดไต่สวน โดยวิธีปิดหมาย ข้ามเขต

คำแถลง ขอส่งสำเนาคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ และหมายแจ้งวันนัดไต่สวน โดยวิธีปิดหมาย ข้ามเขต

   ข้อ 1. คดีนี้ จำเลยได้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ในวันนี้

   ข้อ 2. จำเลยมีความประสงค์ขอส่งสำเนาคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่และหมายแจ้งวันนัดไต่สวนให้แก่โจทก์ตามภูมิลำเนาในคำฟ้อง กล่าวคือ เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 ที่ตั้งเลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   ดังนั้นในการส่งสำเนาคำร้องและหมายแจ้งวันนัดไต่สวน หากส่งไม่ได้เพราะเหตุไม่พบ หรือพบแต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมรับ หรือไม่มีบุคคลอื่นใดยอมรับสำเนาคำร้องและหมายแจ้งวันนัดไต่สวนคำร้องไว้แทนโดยชอบ หรือไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตาม ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานนำส่งโดยปิดไว้ ณ ภูมิลำเนาของโจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดี ด้วย

   อนึ่ง โจทก์มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้มีหนังสือไปยังศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการส่งหมายแจ้งวันนัดไต่สวนและสำเนาคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ให้แก่โจทก์ด้วย โดยจำเลยได้วางเงินไว้ตามระเบียบของศาลมาพร้อมแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          ทนายจำเลย

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,907