คู่มือติดต่อราชการ สำนักงานทะเบียน

จดทะเบียนรับรองบุตร

เอกสาร

1. บัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา บุตร

2. ทะเบียนบ้าน บิดา มารดา บุตร

3. สูติบัตร บุตร

4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล(ถ้ามี)

5. คำพิพากษาหรือคำสั่ง พร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด(ถ้ามี)

6. พยาน 2 คน

ขั้นตอน

1. บิดายื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร

2. บุตร มารดา ต้องให้ความยินยอม ถ้าบุตรหรือมารดา คนหนึ่งคนใดไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น เด็กไร้เดียงสา มารดาเสียชีวิต เป็นต้น บิดาต้องยื่นคำร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษา เท่านั้น

สถานที่ : ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำเนาเขต แห่งใดก็ได้

 

บันทึกฐานะแห่งครอบครัว

เอกสาร

1. บัตรประจำตัวประชาชน สามี ภริยา

2. ทะเบียนบ้าน สามี ภริยา

3. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนครอบครัว หรือทะเบียนสมรส ที่ทำขึ้นในต่างประเทศ โดยแปลเป็นภาษาไทยและได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ หรือสถานทูต สถานกงศุลของไทย หรือประเทศนั้นๆ

3. พยาน 2 คน

หลักเกณฑ์

1. ข้อความที่จะให้บันทึกต้องเป็นกิจการอันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัว

2. กิจการนั้น ได้กระทำไว้ในต่างประเทศตามแบบกฎหมายที่ประเทศนั้นบัญญัติไว้

3. ต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีที่เป็นคนสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติไทย

สถานที่ : ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำเนาเขต แห่งใดก็ได้

 

จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

คุณสมบัติ

1. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุมากกว่าผู้เป็นบุตรบุญธรรม 15 ปี

2. ผู้รับบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องให้ความยินยอมด้วย

3. ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้เป็นบุตรบุญธรรม ที่มีคู่สมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย

4. กรณีผู้เป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนจากคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ก่อน

เอกสาร

1. บัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับและผู้เป็นบุตรบุญธรรม

2. ทะเบียนบ้าน ผู้รับและผู้เป็นบุตรบุญธรรม

3. หนังสืออนุมัติให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจากคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีผู้เยาว์

4. คำพิพากษาหรือคำสั่งศาล กรณีมีการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

สถานที่ : ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำเนาเขต แห่งใดก็ได้

 

จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม

วิธีการเลิก

1. โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย

2. โดยคำพิพากษาศาล

เอกสาร

1. บัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับและผู้เป็นบุตรบุญธรรม

2. ทะเบียนบ้าน ผู้รับและผู้เป็นบุตรบุญธรรม

3. หนังสือรับรองว่าได้เข้าสู่กระบวนการเยียวยา จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ให้ความยินยอมจากผู้ที่ให้ความยินยอมใน๘ณะจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์

4. คำพิพากษาหรือคำสั่งศาล

5. พยาน 2 คน

สถานที่ : ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำเนาเขต แห่งใดก็ได้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 124,588