ค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ คดีผู้บริโภค

ค่าขึ้นศาล ในชั้นอุทธรณ์

1. ผู้บริโภคอุทธรณ์ ได้รับการยกเว้น ตามมาตรา 18 ยกเว้นศาลจะมีคำสั่งให้ชำระ ตามมาตรา 14 วรรค 2

หากผู้บริโภคแพ้คดี ต้องชำระเงิน และค่าฤชาธรรมเนียมแทนให้แก่ผู้ประกอบการ

แม้ก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ แต่ยังมีหน้าต้องจะต้องนำเงิน และค่าฤชาธรรมเนียมที่ชดใช้แทนอีกฝ่าย มาวางศาล ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตา 229 ประกอบ พ.ร.บ.วิ.คดีผู้บริโภค มาตรา 7

2. ผู้ประกอบอุทธณณ์ ต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ ตามมาตรา 2บัญชีท้ายป.วิ.แพ่ง

เมื่อผู้ประกอบการแพ้คดี และชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมต่อศาลในนามโจทก์

ผู้ประกอบการจะต้องนำเงินค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายตามคำพิพากษามาวางศาลพร้อมอุทธรณ์ ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตา 229 ประกอบ พ.ร.บ.วิ.คดีผู้บริโภค มาตรา 7


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,936