ตัวอย่าง หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง

เรื่อง ขอให้ชำระหนี้ บอกกล่าวบังคับจำนอง บอกกล่าวดำเนินคดี

เรียน นายเอ ในฐานะผู้กู้ และผู้จำนอง เลขประจำตัวประชาชน 1 2345 67890 12 3

สิ่งที่อ้างถึง

1. หนังสือสัญญาจำนอง ที่ดิน โฉนดเลขที่ 1234 เลขที่ดิน 567 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างท่านกับนางสาวบี ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2562

2. หนังสือสัญญากู้เงินตามกฎหมายใหม่ ระหว่างท่านกับนางสาวบี ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2562

สิ่งที่แนบมา

1. ตารางคำนวณยอดหนี้

2. หนังสือมอบอำนาจ

 

    ตามที่ท่านได้กู้ยืมเงินจากนางสาวบี จำนวน 1,000,000 บาท พร้อมจำนองที่ดิน ตามสิ่งอ้างถึง ข้อ 1 โดยท่านได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี คิดเป็นเงินจำนวนเดือนละ 10,000 บาท นำส่งดอกเบี้ยเดือนละ 1 ครั้ง หากผิดสัญญา ยินยอมให้ฟ้องร้องคดีตามกฎหมาย รายละเอียดซึ่งท่านย่อมทราบดีอยู่แล้ว

   ปรากฏว่าท่านได้ผิดนัดชำระหนี้ กล่าวคือ นับตั้งแต่งวดเดือนมิถุนายน 2562 มาจนถึงปัจจุบัน ล่วงเลยมาเป็นเวลาแล้วกว่า 3 งวด รายละเอียดปรากฏตามตำรางคำนวณยอดหนี้ที่แนบมา ดังนั้นจึงถือว่าท่านผิดนัดผิดสัญญา

   การกระทำของท่านดังกล่าวทำให้นางสาวบี ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับเงินชำระหนี้ ดังนั้นนางสาวบี จึงประสงค์ให้ท่านกระทำการชำระหนี้กู้ยืมให้เสร็จสิ้น

   ฉะนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวบี จึงเรียนมายังท่านอีกครั้ง เพื่อแจ้งขอให้ชำระหนี้ บอกกล่าวบังคับจำนอง บอกกล่าวดำเนินคดี ให้ท่านชำระหนี้ทั้งหมดจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 30,000 บาท มาชำระให้แก่นางสาวบี พร้อมไถ่ถอนจำนองให้เสร็จสิ้น ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านยังคงเพิกเฉยบ่ายเบี่ยงไม่ดำเนินการ ข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไป โดยไม่เตือนมาอีก

   จึงแจ้งมายังท่านเพื่อดำเนินการ

 

   ขอแสดงความนับถือ

นายธนู กุลอ่อน / ทนายความผู้รับมอบอำนาจ

 

อ้างอิงหลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 728 เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้

   ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีผู้จำนองซึ่งจำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นต้องชำระ ผู้รับจำนองต้องส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวให้ผู้จำนองทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ ถ้าผู้รับจำนองมิได้ดำเนินการภายในกำหนดเวลา 15 วันนั้น ให้ผู้จำนองเช่นว่านั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชำระ ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 15 วันดังกล่าว

 

ประเด็น : บอกกล่าวบังคับจำนอง มาตรา 728 วรรค 2 ต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน ไม่ปฏิบัติตามถือว่าไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำนอง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5702/2562

   โจทก์และจำเลยทั้งสามจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ก่อนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 มีผลใช้บังคับ คือ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 แต่การที่โจทก์ผู้รับจำนองประสงค์จะบังคับจำนองนับจากนั้น โจทก์ก็ต้องปฏิบัติตาม ป.พ.พ. มาตรา 728 วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขใหม่ โดยโจทก์ผู้รับจำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยทั้งสามลูกหนี้ก่อนว่า ให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันที่จำเลยทั้งสามลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวบังคับจำนองนั้น เมื่อโจทก์มีหนังสือทวงถามและบอกกล่าวบังคับจำนองลงวันที่ 13 กันยายน 2559 ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้และไถ่ถอนจำนองให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถามและบอกกล่าวบังคับจำนองดังกล่าว จำเลยทั้งสามได้รับหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 อันเป็นการกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 60 วัน ซึ่งเป็นกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ชัดเจนแน่นอนแล้ว จึงนำระยะเวลา 30 วัน ตามหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองไปรวมกับระยะเวลาหลังจากนั้นจนถึงวันฟ้องว่า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันแล้วหาได้ไม่ กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสามลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวตาม ป.พ.พ. มาตรา 728 วรรค 1 ที่แก้ไขใหม่ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้

#1 โดย: นายธนิชพนธ์ ธนศักดิ์สุธี [IP: 113.53.18.xxx]
เมื่อ: 2022-04-22 22:10:00
ได้บุญ มากในการเผยแพร่ความรู้ ครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,746