การประชุม

ประชุมใหญ่ : ครั้งแรก

ตาม มาตรา 42

ให้ผู้จัดการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อดำเนินการ

1.1. เห็นชอบข้อบังคับ และผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ หรือถอดถอนผู้จัดการ

1.2. แต่งตั้งคณะกรรมการ

 

ประชุมใหญ่ : สามัญประจำปี

ตาม มาตรา 42/1

กำหนดให้ประชุมใหญ่สามัญ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 120 วันนับแต่วันที่สิ้นปีทางบัญชี เพื่อดำเนินการ

2.1. พิจารณาอนุมัติงบดุล

2.2. พิจารณารายงานประจำปี

2.3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

2.4. อื่นๆ

 

ประชุมใหญ่ : วิสามัญ

ตาม มาตรา 42/2

กรณีมีเหตุจำเป็น โดยผู้มีสิทธิเรียกประชุม

3.1. ผู้จัดการ

3.2. คณะกรรมการโดยมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมคณะกรรมการ

3.3. เจ้าของร่วมไม่น้อยกว่า 20% ของคะแนนเสียงเจ้าของร่วมทั้งหมด กรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการไม่จัด เจ้าของร่วมจัดได้เอง โดยให้แต่งตั้งตัวแทนคนหนึ่งเพื่อออกหนังสือเรียกประชุมได้

 

วิธีการเรียกประชุมใหญ่

ตาม มาตรา 42/3

ทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม จัดส่งให้เจ้าของร่วมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

 

องค์ประชุม 

ตามมาตรา 43 วรรค 2

องค์ประชุม ต้องมีผู้มาประชุม ซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า 1/4 ของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด

กรณีมาไม่ครบ มาตรา 43 วรรค 3

ให้เรียกประชุมใหม่ภายใน 15 วันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งแรก และการประชุมใหม่ครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 

ประธาน

มาตรา 43 วรรคท้าย

ห้ามเฉพาะผู้จัดการหรือคู่สมรสของผู้จัดการ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 124,592