ความรับผิดของนิติ ฯ ที่น่าสนใจ

1. นิติบุคคลอาคารชุด จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาทรัพย์ส่วนกลาง รถยนต์เจ้าของร่วมจอดในอาคารสูญหาย นิติฯต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่

ตอบ ไม่ต้อง เพราะนิติไม่มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ตัวรปภ. และเจ้าของบริษัท รปภ. ต้องรับผิดชอบ เท่านั้น อ้างอิงคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 2369/2557

 

2. คนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในห้องชุด นิติบุคคลต้องรับผิดชอบไหม

ตอบ ไม่ต้อง

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3220/2553

   นิติบุคคลอาคารชุดจำเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่รักษาทรัพย์ส่วนบุคคล ทั้งการละเว้นไม่กระทำในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้กระทำหรือตนไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องกระทำก็ไม่เป็นละเมิด การที่พนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 1 มิได้ใช้ความระมัดระวังดูแลตรวจตราอาคารชุดโดยใกล้ชิด จึงเป็นเหตุให้คนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในห้องชุดของโจทก์ จะถือเกิดจากการที่จำเลยที่ 1 งดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่ได้ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดฐานต่อโจทก์ฐานละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 420

 

3. นิติบุคคล นำพื้นที่ส่วนกลางไปให้บุคคลภายนอกเช่า โดยไม่ได้รับมติจากเจ้าของร่วม สัญญามีผลอย่างไร

ตอบ สัญญาเป็นโมฆะ อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1680/2561


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,940