เรื่องทั่วไป

เรื่องทั่วไป กฎหมายอาคารชุด

อาคารชุด คือ อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลาง

 

ทรัพย์ส่วนบุคคล คือ ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย

ตัวอย่าง ที่จอดรถยนต์ส่วนตัว ตามที่ระบุไว้ในสัญญาขายห้องชุด (คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 1013/2550) ระเบียง (คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 4495/2540)

 

ทรัพย์ส่วนกลาง คือ ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดและที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้ เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน สำหรับเจ้าของร่วม (ทุกคนมีสิทธิได้รับประโยชน์จากการใช้)

ตัวอย่าง อาคารจอดรถ สโมสร สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ส่วนหย่อม ฟิตเนส ห้องอบไอน้ำ ห้องซาวน่า เป็นต้น

 

ประเด็น น่าสนใจ

1. ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ไหม

ตอบ ได้ ตามพ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 32 วรรคสอง กระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ ซึ่งหากไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับนั้นเป็นอันบังคับได้

   กรณีไม่ได้นำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 69


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 115,147