รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัท

บริการรับรองลายมือชื่อ คำขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด แบบ บอจ.1

 คำขอจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี แบบ ลช.1

 คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แบบ หส.1

 

♦ บุคคลผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน

หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้ชำระบัญชี

 

♦ โดยปกติ

ผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ต่อหน้านายทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

 

♦ กรณีไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนได้ สามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล ดังนี้

1. กรณีลงลายมือชื่อ ในราชอาณาจักร

(ก) พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่

(ข) สามัญสมาชิก หรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ทนายความ)

(ค) บุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด ได้แก่ ผู้สอบบัญชี หรือกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของหอการค้าไทย หรือหอการค้าจังหวัด

 

2. กรณีลงลายมือชื่อ ในต่างประเทศ

(ก) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสำนักงาน สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว

(ข) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น หรือ

(ค) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง

 

 หนังสือรับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ แบบ บก.3 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

รับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ กรณีผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัว โดยสมาชิกสภาทนายความ

 

♦ หลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ

สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ (มีวันออกบัตร และวันหมดอายุ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากทนายความ

1. ตรวจข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น ชื่อ นามสกุล และวันหมดอายุหนังสือเดินทาง เป็นต้น

 

ค่าบริการ : ฉบับละ 1,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 10 นาที

บริการนอกสถานที่ : กรุงเทพฯ ปริมณฑล ค่าเดินทาง 300 - 700 บาท ต่อเที่ยว

กรณีมีหลายฉบับ : ค่าบริการตามตกลงกัน

 

ยินดีให้คำปรึกษา

เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 18.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

 

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-22 15:07:34
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: จารุวรรณ [IP: 61.19.154.xxx]
เมื่อ: 2021-11-02 16:40:16
รบกวนขออีเมล์ในการติดต่อได้ไหมค่ะ จะใช้บริการหนังสือรับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ แบบ บก.3
#3 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.20.xxx]
เมื่อ: 2021-12-06 14:15:24
ตอบ #2 โดย: จารุวรรณ
thanuneomai@gmail.com (มีแจ้งในเว็ปไซต์แล้ว สามารถกดlink ได้เลยครับ)
#4 โดย: ฝ้าย [IP: 14.207.23.xxx]
เมื่อ: 2022-04-29 18:50:39
สอบถามหน่อยค่ะในบก.3 ที่ให้ประทับตรา เป็นตราประทับของทางบริษัทหรือว่าของทนายคะ
#5 โดย: Admin [IP: 122.155.38.xxx]
เมื่อ: 2023-02-15 17:25:57
ตอบ #4 โดย ฝ้าย

ตราประทับของบริษัท ครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,937