การคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพในคดีอาญา

การคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพในคดีอาญา

หมายถึง การให้ความรู้ ทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุกคดี เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งฝ่ายผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหาย พยาน โดยผู้พิพากษาจะเป็นผู้ชี้แจ้งให้ฟัง

 

รายการที่ควรมีการให้ความรู้แก่จำเลย

1 องค์ประกอบความผิด ลักษณะความผิดว่าเป็นความผิดอันยอมความได้หรือไม่ ลักษณะการกระทำความผิด เช่น ตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ ความผิดกี่กรรม กี่กระทง (ป.วิ.อาญา มาตรา 165, 172)

2 สิทธิที่จะขอให้ศาลตั้งทนายความ (ป.วิ.อาญา มาตรา 8)

3 การปล่อยชั่วคราว (ป.วิ.อาญา มาตรา 106)

4 การบรรเทาโทษ เช่น การชดใช้ค่าเสียหาย การชำระหนี้บางส่วน การกระทำด้วยประการอื่นใดเพื่อเป็นการบรรเทาผลร้ายจากการกระทำของจำเลย การรอการกำหนดโทษ และการรอการลงโทษ (ป.อ มาตรา 51 ถึง 58)

6 เหตุเพิ่มโทษ ลดโทษ บวกโทษ นับโทษต่อ (ป.อ. มาตรา 51ถึง 58)

7 พฤติการณ์ที่มีส่วนในการกำหนดโทษ

8 สิทธิในการอุทธรณ์ ฏีกา (ป.วิ.อาญา มาตรา 193, 216)

9 ระยะเวลาในการดำเนินคดี ขั้นตอนการดำเนินคดีตั้งแต่การสั่งฟ้องของพนักงานอัยการ

10 สิทธิของนักโทษเด็ดขาดในกรณีคดีถึงที่สุด ตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479

 

รายการสิทธิของผู้เสียหาย

1 สิทธิในการร้องทุกข์และถอนคำร้องทุกข์ (ป.วิ.อาญา มาตรา 3, 124, 126)

2 สิทธิในการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเองและถอนฟ้องคดีอาญา ( ป.วิ.อาญา มาตรา 3, 35)

3 สิทธิในการเป็นโจทก์ฟ้องและถอนฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (ป.วิ.อาญา มาตรา 3, 40, 15 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 175)

4 สิทธิในการเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ (ป.วิ.อาญา มาตรา 30)

5 สิทธิในการยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว (ป.วิ.อาญา มาตรา 35)

6 สิทธิที่จะยื่นคำร้องในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ โดยขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ (ป.วิ.อาญา มาตรา 41/1)

   ในกรณีที่ผู้สียหายยื่นคำร้องตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 41/1 แล้ว เมื่อศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาให้ส่งหมายนัดไปยังผู้เสียหายด้วย และหากศาลพิพากษายกฟ้องคดีอาญา หรือพิพากษาให้ค่าเสียหายไม่เต็มตามคำขอ ให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำร้องในส่วนแพ่งด้วย

7 สิทธิที่จะไม่ต้องตอบคำถาม ซึ่งโดยตรงหรืออ้อมอาจจะทำให้ผู้เสียหายในฐานะพยานถูกฟ้องคดีอาญา (ป.วิ.อาญา มาตรา 24)

8 สิทธิให้จัดหาล่ามหรือล่ามภาษามือ (ป.วิ.อาญา มาตรา 13)

9 ผู้เสียหายที่เป็นโจทก์หรือเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการมีสิทธิอุทธรณ์หรือฏีกาได้ (ป.วิ.อาญา มาตรา 193, 216)

10 สิทธิตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในชั้นพนักงานสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตน เมื่ออัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว (ป.วิ.อาญา มาตรา 8)

11 สิทธิคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย (ป.วิ.อาญา มาตรา 108/2)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 80,576