คำร้อง ขอรับเงินรางวัลทนายความขอแรง

คำร้อง ขอรับเงินรางวัลทนายความขอแรง

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดอ่านคำพิพากษา ในวันนี้

   ข้อ 2. ผู้ร้องเป็นทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173

   เนื่องด้วยคดีนี้มีนัดคุ้มครองสิทธิถึง 3 ครั้ง ด้วยเหตุผลที่จำเลยมีความประสงค์จะคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย แต่จำเป็นต้องติดต่อญาติของจำเลยก่อน โดยมีนัดดังนี้

   ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

   ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2561

   ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มกราคม 2562

   หากนับนัดฟังคำพิพากษาในวันนี้ด้วย ผู้ร้องก็จะมาทำหน้าที่ทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งผู้ร้องได้มาปฏิบัติหน้าที่ทุกนัด

   ผู้ร้องจึงมีความประสงค์ ขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งจ่ายเงินรางวัลทนายขอแรงในอัตราขั้นสูงให้กับทนายจำเลยด้วย ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนด ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ผู้ร้อง / ทนายจำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

หรือ

คำร้อง ขอศาลพิจารณาเงินรางวัลทนายความ

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

   เนื่องด้วยคดีนี้ ศาลได้โปรดแต่งตั้งผู้ร้องเป็นทนายความ เพื่อว่าความแก้ต่างให้แก่จำเลย และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว ผู้ร้องจึงมีความประสงค์ขอศาลได้โปรดพิจารณาเงินรางวัลให้แก่ผู้ร้องด้วย

        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ทนายจำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 173 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้

   ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้

   ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยคำนึงถึงสภาพแห่งคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835