คำร้อง ขอนำบุตรผู้เยาว์ไปให้ถ้อยคำต่อผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

คำร้อง ขอนำบุตรผู้เยาว์ไปให้ถ้อยคำต่อผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

   ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดนัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 1 เมษายน 2562

   ข้อ 2. เดิมในระหว่างพิจารณาคดีนี้ ผู้คัดค้านได้พาบุตรผู้เยาว์หลบหนีผู้ร้องไปอยู่อาศัยที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้ร้องกับบุตรผู้เยาว์ได้พบเจอกัน ผู้ร้องจึงไม่สามารถพาบุตรผู้เยาว์ไปให้ถ้อยคำต่อผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ได้

   ข้อ 3. ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้ร้องได้ไปรับบุตรผู้เยาว์มาอยู่อาศัยด้วย และมีความประสงค์พาบุตรผู้เยาว์ไปให้ถ้อยคำต่อผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้สอบถามข้อเท็จจริง สภาพความเป็นอยู่ ความประสงค์ของบุตรผู้เยาว์ และข้อมูลส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อประกอบการพิจารณาคดีของศาล

   ข้อ 4. ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ร้องขอประทานอนุญาตศาลได้โปรดมีหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ทราบ เพื่อให้ผู้ร้องนำบุตรผู้เยาว์ไปให้ถ้อยคำต่อผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อทำรายงานหรือความเห็นเสนอต่อศาล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาล และเพื่อประโยชน์ในความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายผู้ร้อง เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,847