คำร้อง ขอให้ส่งคืนเอกสาร

คำร้อง ขอให้ส่งคืนเอกสาร

   ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดนัดไต่สวน ในวันนี้

   ข้อ 2. ด้วยผู้คัดค้านได้ยื่นคำคัดค้านคำร้องขอรับรองบุตร และขอใช้อำนาจปกครองไว้แล้ว ปรากฏว่าผู้ร้องในฐานะบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เอาไปซึ่งเอกสารจากผู้คัดค้านโดยไม่มีอำนาจ คือ หนังสือเดินทาง ต้นฉบับสูติบัตร และสมุดสุขภาพของบุตรผู้เยาว์ และผู้คัดค้านทวงถามแล้ว แต่ผู้ร้องไม่ยอมส่งคืนเอกสารให้กับผู้คัดค้าน ซึ่งเอกสารทั้งสามฉบับเป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นจะต้องใช้ติดต่อกับทางราชการและทางโรงเรียนเกี่ยวกับตัวบุตรผู้เยาว์

   ข้อ 3. ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้คัดค้านจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ผู้ร้องส่งหนังสือเดินทาง สูติบัตร และสมุดสุขภาพประจำตัวของบุตรผู้เยาว์ คืนให้กับผู้คัดค้านก่อนที่จะดำเนินคดีต่อไปด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ผู้คัดค้าน

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายผู้คัดค้าน เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835