คำแถลง ขอแจ้งเอกสารของบุตรผู้เยาว์สูญหาย

คำแถลง ขอแจ้งเอกสารของบุตรผู้เยาว์สูญหาย

   ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดนัดไกล่เกลี่ย ในวันนี้

   ข้อ 2. ด้วยผู้ร้องรับต่อศาลว่าจะนำหนังสือเดินทาง สูติบัตร และสมุดสุขภาพประจำตัวของบุตรผู้เยาว์มาวางไว้ต่อศาล และได้ยื่นคำแถลงขอแจ้งเหตุขัดข้องในการวางเอกสารของบุตรผู้เยาว์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฎในสำนวนคดีของศาลแล้วนั้น

   ข้อ 3. ผู้ร้องได้หาเอกสารทั้งหมดดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่พบ ผู้ร้องจึงได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วในวันนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน สถานีตำรวจดอนเมือง เอกสารแนบท้ายคำแถลงฉบับนี้ จึงเรียนมายังศาลเพื่อโปรดทราบ

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ผู้ร้อง

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายผู้ร้อง เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,906