คำบอกกล่าว ขอถอนฟ้อง (ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ)

คำบอกกล่าว ขอถอนฟ้อง (ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ)

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดมีคำสั่งนัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น.

   และอยู่ในระหว่างส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้กับจำเลย และจำเลยยังมิได้ยื่นคำให้การ

   ข้อ 2. เนื่องจากโจทก์และจำเลย สามารถตกลงกันได้ โจทก์จึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนคำฟ้องนี้เสีย และขอศาลได้คืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์ในกรณีพิเศษด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต  

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                            ทนายโจทก์

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                            ผู้เรียงและพิมพ์

 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 175 ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์อาจถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาล

   ภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้ว โจทก์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้น เพื่ออนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้องได้ ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่

   (1) ห้ามไม่ให้ศาลให้อนุญาต โดยมิได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอด ถ้าหากมี ก่อน

   (2) ในกรณีที่โจทก์ถอนคำฟ้อง เนื่องจากมีข้อตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับจำเลย ให้ศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้น


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,930