คำแถลง ขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาก่อนวันนัด

คำแถลง ขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาก่อนวันนัด

   ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดนัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

   เนื่องจากโจทก์และจำเลยสามารถตกลงกันได้แล้ว และคู่ความทั้งสองฝ่ายประสงค์จะขอประทานอนุญาตศาลโปรดพิจารณาและพิพากษาคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งโจทก์และจำเลยได้มาพร้อมกันแล้วในวันนี้

   ดังนั้น จึงขอศาลได้โปรดออกนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีให้โจทก์และจำเลยตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ตามที่ได้เสนอต่อศาลแนบท้ายคำแถลงนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ     ธนู กุลอ่อน     ทนายโจทก์

   ลงชื่อ     ...............      ทนายจำเลย

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ     ธนู กุลอ่อน     ผู้เรียงและพิมพ์

 

ยื่นคำร้องที่สำนวนอยู่ ปกติยื่นที่ศูนย์หน้าบัลลังก์ แล้วเจ้าหน้าที่ศาลจะเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์เพื่อแจ้งให้ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดี เพื่อมีคำพิพากษาตามสัญญายอม และยกเลิกวันนัดสืบพยาน

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

มาตรา 40 เมื่อศาลได้กำหนดวันนั่งพิจารณาและแจ้งให้คู่ความทราบแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอเลื่อนการนั่งพิจารณา คู่ความฝ่ายนั้นต้องเสนอคำขอเข้ามาก่อนหรือในวันนัดและแสดงเหตุผลแห่งการขอเลื่อนนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ห้ามมิให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ เว้นแต่การขอเลื่อนการนั่งพิจารณานั้นมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และหากศาลไม่อนุญาตจะทำให้เสียความยุติธรรม

   เมื่อศาลจะสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณา ศาลอาจสั่งให้คู่ความฝ่ายนั้นเสียค่าป่วยการพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกและเสียค่าใช้จ่ายในการที่คู่ความฝ่ายอื่นมาศาล เช่น ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของตัวความ ทนายความ หรือพยาน เป็นต้น ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขอเลื่อนคดีไม่ชำระค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายตามที่ศาลกำหนด ให้ศาลยกคำขอเลื่อนคดีนั้นเสีย

   ค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายตามวรรคสองให้ตกเป็นพับ

   คำขอเลื่อนคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่ได้เสนอต่อหน้าศาลด้วยวาจา ก็ให้ทำเป็นคำร้องและจะทำฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาลก็ได้

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,937