คำแถลง ขอยืนยันที่อยู่และส่งหมายโดยวิธีธรรมดา

คำแถลง ขอยืนยันที่อยู่และส่งหมายโดยวิธีธรรมดา

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.

   โดยโจทก์ขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้ กับจำเลยโดยวิธีธรรมดา เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำแน่นอน                           

   ปรากฏว่า มีรายงานเจ้าพนักงานเดินหมายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 แจ้งว่าพบบ้านดังกล่าวแต่บ้านปิดจึงส่งไม่ได้เนื่องจากไม่พบใคร โจทก์ได้เคยยื่นคำแถลงยืนยันที่อยู่ของจำเลยและขอให้ปิดหมายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาต ในครั้งนี้โจทก์จึงขอกราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่าจำเลยยังคงมีที่อยู่ตามฟ้องแน่นอน โดยโจทก์ได้สอบถามกับเจ้าของบ้านผู้ให้เช่าคือ นายร่ำรวย มั่งมี ยังคงยืนยันว่าจำเลยยังเช่าบ้านและพักอาศัยอยู่ ณ บ้านเช้าดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาเช่าบ้านซึ่งโจทก์ได้แนบมาพร้อมกับคำแถลงฉบับนี้แล้ว                                                       

   ดังนั้น จึงขอประทานศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่ง ให้กับจำเลยอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีธรรมดา ซึ่งในการนี้โจทก์ได้ชำระค่าพาหนะแก่เจ้าพนักงานในการเดินหมายมาแล้วด้วย ขอศาลที่เคารพได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

   ลงชื่อ                         ทนายโจทก์

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์ 

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,937