คำแถลง ขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต

คำแถลง ขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต

   ข้อ 1. คดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้ ดังความปรากฏอยู่ในสำนวนแล้วนั้น       

   ด้วยโจทก์ทำการตรวจสอบภูมิลำเนาของจำเลยแล้ว ปรากฏว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ตามคำฟ้องโจทก์แน่นอน กล่าวคือ บ้านเลขที่ 111/222 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร เอกสารแนบท้ายคำแถลง

   ข้อ 2. ในการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยนั้น หากส่งไม่ได้เพราะเหตุไม่พบตัวจำเลย หรือพบแต่จำเลยไม่ยอมรับ หรือไม่มีบุคคลใดยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แทนโดยชอบ หรือไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตาม ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานนำส่งหมายโดยปิดหมายไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยตามคำฟ้องของโจทก์ด้วย

   อนึ่ง เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลแขวงดอนเมือง ดังนั้นในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้มีหนังสือไปยังศาลแขวงดอนเมือง เพื่อให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย โดยโจทก์ได้วางเงินค่านำหมายตามระเบียบของศาล เพื่อเป็นค่าพาหนะของเจ้าพนักงานเดินหมาย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ    ธนู กุลอ่อน   ทนายโจทก์

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ    ธนู กุลอ่อน   ผู้เรียงและพิมพ์

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 79 ถ้าการส่งคำคู่ความหรือเอกสารนั้นไม่สามารถจะทำได้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อน ศาลอาจสั่งให้ส่งโดยวิธีอื่นแทนได้ กล่าวคือปิดคำคู่ความหรือเอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของคู่ความหรือบุคคลผู้มีชื่อระบุไว้ในคำคู่ความหรือเอกสาร หรือมอบหมายคำคู่ความหรือเอกสารไว้แก่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานตำรวจ แล้วปิดประกาศแสดงการที่ได้มอบหมายดังกล่าวแล้วนั้นไว้ดังกล่าวมาข้างต้น หรือลงโฆษณาหรือทำวิธีอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควร

   การส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีอื่นแทนนั้น ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อกำหนดเวลา 15 วันหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนด ได้ล่วงพ้นไปแล้วนับตั้งแต่เวลาที่คำคู่ความหรือเอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นได้ปิดไว้ หรือการโฆษณาหรือวิธีอื่นใดตามที่ศาลสั่งนั้นได้ทำหรือได้ตั้งต้นแล้ว

 

มาตรา 173 เมื่อศาลได้รับคำฟ้องแล้ว ให้ศาลออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดี และภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันยื่นคำฟ้อง ให้โจทก์ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายนั้น

   นับแต่เวลาที่ได้ยื่นคำฟ้องแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา และผลแห่งการนี้

   (1) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกัน หรือต่อศาลอื่นและ

   (2) ถ้ามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพฤติการณ์อันเกี่ยวด้วยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตศาลเหนือคดีนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาของจำเลย การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านี้หาตัดอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีไว้ในอันที่จะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไม่

 

มาตรา 174 ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าโจทก์ได้ทิ้งฟ้อง คือ

   (1) ภายหลังที่ได้เสนอคำฟ้องแล้ว โจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลย และไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้นภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันยื่นคำฟ้อง

   (2) โจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นโดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทก์โดยชอบแล้ว

#1 โดย: ใครก็ได้ครับ [IP: 58.8.18.xxx]
เมื่อ: 2023-02-22 09:23:32
ขอแบบฟอร์มได้ที่ไหนครับ
#2 โดย: admin [IP: 184.22.249.xxx]
เมื่อ: 2023-09-13 17:55:53
ตอบ #1 โดย: ใครก็ได้ครับ

ที่นี่ ครับ
#3 โดย: Tharn [IP: 124.122.133.xxx]
เมื่อ: 2023-09-25 07:52:33
สงสัยว่าถ้าจะส่งหมายเรียกพยานทางไปรษณีย์ แต่ภูมิลำเนาพยานอยู่ในเขตอำนาจศาลอื่น สามารถยื่นคำแถลงขอให้ศาลที่เราฟ้องส่งหมายเรียกพยานทางไปรษณีย์ตอบรับ โดยเรารับผิดชอบค่าธรรมเนียมได้มั้ยครับ

หรือต้องทำยังไง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,938