คำร้อง ขอถอนฟ้อง (หลังจำเลยยื่นคำให้การ)

คำร้อง ขอถอนฟ้อง (หลังจำเลยยื่นคำให้การ)

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดมีคำสั่งนัดสืบพยานโจทก์ ในวันนี้

   โจทก์ฟ้องและจำเลยให้การต่อสู้คดีแล้ว แต่เนื่องจากในวันนี้ โจทก์และจำเลยสามารถตกลงกันได้ รายละเอียดปรากฎตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

   ข้อ 2. โจทก์จึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนคำฟ้องคดีนี้เสีย โดยขอศาลได้โปรดคืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์ในกรณีพิเศษ และในการนี้จำเลยทราบการถอนคำฟ้องคดีของโจทก์แล้ว ไม่คัดค้านแต่อย่างใด ขอศาลได้โปรดอนุญาต  

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         โจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายความโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

ข้าพเจ้านายจำทน น่าสงสาร จำเลย รับทราบการถอนฟ้องคดีนี้แล้วไม่คัดค้าน

   ลงชื่อ                         จำเลย

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 175 ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์อาจถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาล

   ภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้ว โจทก์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้น เพื่ออนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้องได้ ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่

   (1) ห้ามไม่ให้ศาลให้อนุญาต โดยมิได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอด ถ้าหากมี ก่อน

   (2) ในกรณีที่โจทก์ถอนคำฟ้อง เนื่องจากมีข้อตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับจำเลย ให้ศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้น

#1 โดย: wichanat [IP: 49.230.221.xxx]
เมื่อ: 2020-11-04 19:21:58
ถ้าตกลงยอมความกันได้แล้ว
ไม่ยื่นถอนฟ้องต่อศาลจะถือว่าถอนฟ้องยังตรับ
#2 โดย: iamkom [IP: 124.120.7.xxx]
เมื่อ: 2021-08-30 04:47:07
เรียกว่า ทิ้งฟ้อง
#3 โดย: enuaom23@gmail.com [IP: 101.51.76.xxx]
เมื่อ: 2022-06-10 10:47:13
หากจำเลยไปชำระค่าถอนฟ้องแทนโจทก์ จำเลยสามารถขอหลักฐานการถอนฟ้องได้หรือไม่ ถ้าได้ใช้ระยะเวลาแค่ไหน ที่จะได้รับเอกสาร
#4 โดย: จำเลย [IP: 182.232.196.xxx]
เมื่อ: 2022-07-12 22:16:03
ถ้าโจทก์ถอนฟ้องคดีแพ่ง ทางจำเลยต้องเก็บหรือได้เอกสารถอนฟ้องไว้เป็นหลักฐานหรือไม่
#5 โดย: EayonTinthai [IP: 49.230.123.xxx]
เมื่อ: 2022-10-08 11:23:44
ถ้าโจทรก์ถอนฟ้องเราไม่ผิดอะไรแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสู้คดีแบบนี้เอาไงครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,848