คำร้อง โต้แย้งคัดค้านคำสั่งศาล และขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

คำร้อง โต้แย้งคัดค้านคำสั่งศาล และขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

   ข้อ 1. คดีนี้ โจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา และศาลนัดพร้อมในวันนี้

   เนื่องด้วยศาลคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาตามคำร้องของโจทก์ โดยศาลยังมิได้ทำการไต่สวน และไม่เปิดโอกาสให้จำเลยได้โต้แย้งคัดค้านก่อนศาลมีคำสั่ง

   นอกจากนี้ ตามหมายนัดฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นหมายแจ้งให้จำเลยทราบ และแจ้งวันนัดพร้อมเท่านั้น โดยหมายดังกล่าว ศาลมิได้มีคำสั่งให้จำเลย ยื่นคำคัดค้านแต่อย่างใดอีกด้วย ดังนั้นการที่ศาลมีคาสั่งอนุญาตคุ้มครองชั่วคราวตามคำร้องของโจทก์ โดยศาลยังไม่ทำการไต่สวน และไม่เปิดโอกาสให้จำเลยได้มีโอกาสยื่นคำร้องโต้แย้งหรือคัดค้านคำร้องของโจทก์ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรม ซึ่งเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

   ด้วยเหตุผลดังประทานกราบเรียนข้างต้น จำเลยจึงมีความประสงค์ขอโต้แย้งคัดค้านคำสั่ง และมีความประสงค์ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ผู้ร้อง / ทนายจำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายความจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 27 ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรม หรือที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียน และการยื่นหรือการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่น ๆ หรือในการพิจารณาคดี การพิจารณาพยานหลักฐาน หรือการบังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้นยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสั่งแก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ศาลเห็นสมควร

   ข้อค้านเรื่องผิดระเบียบนั้น คู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น แต่ทั้งนี้คู่ความฝ่ายนั้นต้องมิได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้ว หรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การผิดระเบียบนั้น ๆ

   ถ้าศาลสั่งให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใด ๆ อันมิใช่เรื่องที่คู่ความละเลยไม่ดำเนินกระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาซึ่งกฎหมายหรือศาลกำหนดไว้ เพียงเท่านี้ไม่เป็นการตัดสิทธิคู่ความฝ่ายนั้น ในอันที่จะดำเนินกระบวนพิจารณานั้น ๆ ใหม่ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบังคับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835