คำร้อง ขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณา และนัดฟังคำพิพากษา

คำร้อง ขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณา และนัดฟังคำพิพากษา

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลที่เคารพได้โปรดมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว

   โจทก์ขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่า เนื่องด้วยจำเลยตกลงยินยอมชำระเงินให้โจทก์ โดยจะชำระหนี้ให้กับโจทก์เป็นเวลา 12 เดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท เริ่มงวดแรกวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 งวดถัดไปชำระทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ศาลที่เคารพจึงได้โปรดมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบชั่วคราว รายละเอียดปรากฏตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ในสำนวนคดีของศาล

   ข้อ 2. โจทก์ขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่า จำเลยผิดเงื่อนไข ไม่ชำระเงินตามที่ตกลงไว้แก่โจทก์ ทั้งนี้ โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แล้ว แต่จำเลยยังคงเพิกเฉย จึงถือว่าจำเลยจงใจไม่ชำระเงินให้กับโจทก์ รายละเอียดปรากฎตามหนังสือทวงถาม พร้อมใบตอบรับ เอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้

   ด้วยเหตุดังกล่าว โจทก์จึงมีความประสงค์ที่ดำเนินคดีเอากับจำเลยต่อไป ขอศาลที่เคารพได้โปรดมีคำสั่งให้ยกคดีขึ้นพิจารณา และออกหมายนัดแจ้งไปยังจำเลยเพื่อมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยต่อไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต    

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         โจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,838