คำร้อง ขอตั้งแพทย์ให้ไปตรวจอาการป่วยของฝ่ายขอเลื่อนคดี

คำร้อง ขอตั้งแพทย์ให้ไปตรวจอาการป่วยของฝ่ายขอเลื่อนคดี

   ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้นัดสืบพยานจำเลยในวันนี้

   ข้อ 2. ด้วยทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี ในวันนี้ โดยอ้างว่าจำเลยมีอาการป่วย วิงเวียนศรีษะ ไม่สามารถมาเบิกความได้

   โจทก์ขอคัดค้านว่าจำเลยมีอาการวิงเวียนศรีษะ ซึ่งปรากฎตามใบรับรองแพทย์นั้น เป็นเพียงอาการปรกติธรรมดาของผู้สูงอายุเท่านั้น อาการป่วยมิได้ร้ายแรงจนถึงขนาดจะมาเบิกความต่อศาลไม่ได้

   อาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานศาลหรือตั้งแพทย์ให้ไปตรวจอาการป่วยของจำเลย โดยโจทก์ยินยอมจะชำระค่าพาหนะและค่าป่วยการแพทย์ตามระเบียบ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         โจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 41 ถ้ามีการขอเลื่อนการนั่งพิจารณาโดยอ้างว่าตัวความผู้แทนทนายความ พยาน หรือบุคคลอื่นที่ถูกเรียกให้มาศาลไม่สามารถมาศาลได้เพราะป่วยเจ็บ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอฝ่ายเดียว ศาลจะมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานไปทำการตรวจก็ได้ และถ้าสามารถหาแพทย์ได้ก็ให้ตั้งแพทย์ไปตรวจด้วย ถ้าผู้ที่ศาลตั้งให้ไปตรวจได้รายงานโดยสาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณแล้ว และศาลเชื่อว่าอาการของผู้ที่อ้างว่าป่วยนั้นไม่ร้ายแรงถึงกับจะมาศาลไม่ได้ ให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการขาดนัดหรือการไม่มาศาลของบุคคลที่อ้างว่าป่วยนั้น แล้วแต่กรณี

   ศาลอาจสั่งให้คู่ความฝ่ายที่ขอให้ไปตรวจตามวรรคหนึ่ง หรือคู่ความใดไปกับผู้ที่ศาลตั้งให้ไปตรวจ คู่ความนั้นจะมอบให้ผู้ใดไปแทนตนก็ได้

   ค่าพาหนะและค่าป่วยการของเจ้าพนักงานและแพทย์ ให้ถือว่าเป็นค่าฤชาธรรมเนียม และให้นำมาตรา 166 มาใช้บังคับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,838