คำร้อง ขอเลื่อนคดีนัดฟังคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ (คดีอาญา)

คำร้อง ขอเลื่อนคดีนัดฟังคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ (คดีอาญา)

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลชั้นต้นได้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
   ข้อ 2. โจทก์ร่วมขอประทานกราบเรียนต่อศาลด้วยความเคารพว่า เนื่องจากโจทก์ร่วมกับจำเลยสามารถตกลงกันได้ และได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันที่ศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 แต่เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างชั้นอุทธรณ์ ศาลแพ่งจึงต้องส่งสัญญาประนีประนอมยอมความ ไปที่ศาลอุทธรณ์ เพื่อให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา และมีคำพิพากษาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวประมาณ 30 วัน ซึ่งหากศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาตามยอมแล้ว โจทก์ร่วมจะถอนคำร้องทุกข์ ในคดีนี้ต่อไป 
   ด้วยเหตุดังกล่าว โจทก์ร่วมและจำเลย จึงขอความกรุณาศาลได้โปรดเลื่อนวันนัดพิจารณา จากวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         โจทก์ร่วม

   ลงชื่อ                         จำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ร่วม เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,842