คำร้อง ขอให้ศาลเรียกพยานบุคคล โดยวิธีปิดหมาย ข้ามเขต

คำร้อง ขอให้ศาลเรียกพยานบุคคล โดยวิธีปิดหมาย ข้ามเขต

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

   ข้อ 2. ตามบัญชีระบุพยานของจำเลย ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2560 อันดับที่ 2 และตามรายงานกระบวนพิจารณา ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2560 นั้น จำเลยได้อ้าง นายทุเรียน ก้านยาว ซึ่งเป็นพยานบุคคลที่สำคัญในคดี      

   ข้อ 3. เนื่องด้วยพยานดังกล่าวเป็นบุคคลภายนอก และเป็นพยานหมาย จำเลยจึงไม่สามารถนำพยานดังกล่าว มาศาลเองได้ จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพได้โปรดมีคำสั่งออกหมายเรียกพยานบุคคลดังกล่าวมาศาล เพื่อเบิกความ ในวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ด้วย

   ข้อ 4. ด้วยพยานบุคคลภายนอกดังกล่าว มีภูมิลำเนาตามกฎหมาย อยู่ที่บ้านเลขที่ 111/111 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร เอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้ ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงดอนเมือง จำเลยจึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพได้โปรดมีหนังสือพร้อมทั้งแนบหมายเรียกพยานบุคคลไปยังศาลดังกล่าว เพื่อให้ศาลแขวงดอนเมืองดำเนินการส่งให้แก่บุคคลภายนอกต่อไป

   ดังนั้นในการนำส่งหมายเรียกพยานบุคคลให้แก่พยานนั้น หากส่งไม่ได้เพราะเหตุไม่พบพยานหรือพบพยานแต่พยานไม่ยอมรับ หรือไม่มีบุคคลอื่นใดยอมรับหมายเรียกไว้แทนโดยชอบ หรือไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานนำส่งหมายเรียกพยานบุคคล โดยปิดหมายไว้ ณ ภูมิลำเนาของพยาน ตามที่จำเลยได้แถลงไว้ข้างต้นด้วย โดยจำเลยยินยอมชำระค่าธรรมเนียมของศาลตามระเบียบทุกประการ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

 

รับหมายไปส่งเอง

   เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผู้ร้องขออนุญาตเป็นผู้รับหมายเรียกพยานบุคคล เพื่อนำส่งให้แก่พยานบุคคลดังกล่าวด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

 

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 106 ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดไม่สามารถนำพยานของตนมาศาลได้เอง คู่ความฝ่ายนั้นอาจขอต่อศาลก่อนวันสืบพยานให้ออกหมายเรียกพยานนั้นมาศาลได้ โดยศาลอาจให้คู่ความฝ่ายนั้นแถลงถึงความเกี่ยวพันของพยานกับข้อเท็จจริงในคดีอันจำเป็นที่จะต้องออกหมายเรียกพยานดังกล่าวด้วยและต้องส่งหมายเรียกพร้อมสำเนาคำแถลงของผู้ขอให้พยานรู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

   หมายเรียกพยานต้องมีข้อความดังนี้

   (1) ชื่อและตำบลที่อยู่ของพยาน ชื่อคู่ความ ศาล และทนายความฝ่ายผู้ขอ

   (2) สถานที่และวันเวลาซึ่งพยานจะต้องไป

   (3) กำหนดโทษที่จะต้องรับในกรณีที่ไม่ไปตามหมายเรียกหรือเบิกความเท็จ

   ถ้าศาลเห็นว่าพยานจะไม่สามารถเบิกความได้โดยมิได้ตระเตรียม ศาลจะจดแจ้งข้อเท็จจริงซึ่งพยานอาจถูกซักถามลงไว้ในหมายเรียกด้วยก็ได้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,839