คำร้อง ขอให้ศาลออกคำสั่งเรียกพยานเอกสาร

คำร้อง ขอให้ศาลออกคำสั่งเรียกพยานเอกสาร

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

   ข้อ 2. ผู้ร้องได้ยื่นบัญชีระบุพยานโจทก์ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่วันนี้ ซึ่งตามบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของโจทก์อันดับที่ 1 ถึง 4 นั้น เป็นพยานเอกสารเกี่ยวกับฐานะของจำเลย ที่ผู้ร้องจำเป็นต้องใช้ประกอบในการซักถามพยาน เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาลอย่างได้ชัดเจน

   เนื่องด้วยพยานเอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก และเป็นพยานหมาย โจทก์จึงไม่สามารถนำพยานดังกล่าวมาศาลเองได้ จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพได้โปรดมีคำสั่งออกหมายเรียกพยานเอกสารดังกล่าวมาศาล ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ตามวันและเวลาดังกล่าวที่ศาลได้กำหนดนัดด้วย โดยให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้นำส่ง ซึ่งโจทก์ได้ชำระค่าธรรมเนียมของศาลตามระเบียบมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ผู้ร้อง / ทนายโจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

รับหมายไปส่งเอง

   เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผู้ร้องขออนุญาตเป็นผู้รับคำสั่งเรียกพยานเอกสาร เพื่อนำส่งให้แก่บุคคลดังกล่าวด้วยตนเอง และจะรายการผลการส่งหมายให้ศาลทราบต่อไป เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 123 ถ้าต้นฉบับเอกสารซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานนั้นอยู่ในความครอบครองของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง คู่ความฝ่ายที่อ้างจะยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งส่งต้นฉบับเอกสารแทนการที่ตนจะต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นก็ได้ ถ้าศาลเห็นว่าเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานสำคัญ และคำร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีคำสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลภายในเวลาอันสมควรแล้วแต่ศาลจะกำหนด ถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมีต้นฉบับเอกสารอยู่ในครอบครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเช่นว่านั้น ให้ถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่ผู้ขอจะต้องนำสืบโดยเอกสารนั้น คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ยอมรับแล้ว

   ถ้าต้นฉบับเอกสารอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก หรือในครอบครองของทางราชการ หรือของเจ้าหน้าที่ซึ่งคู่ความที่อ้างไม่อาจร้องขอโดยตรงให้ส่งเอกสารนั้นมาได้ ให้นำบทบัญญัติในวรรคก่อนว่าด้วยการที่คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารยื่นคำขอ และการที่ศาลมีคำสั่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ฝ่ายที่อ้างต้องส่งคำสั่งศาลแก่ผู้ครอบครองเอกสารนั้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ถ้าไม่ได้เอกสารนั้นมาสืบตามกำหนด เมื่อศาลเห็นสมควร ก็ให้ศาลสืบพยานต่อไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 93 (2)

 

มาตรา 90 ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตนตามมาตรา 88 วรรคหนึ่ง ยื่นต่อศาลและส่งให้คู่ความฝ่ายอื่นซึ่งสำเนาเอกสารนั้นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน

   ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดยื่นคำแถลงหรือคำร้องขออนุญาตอ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานตามมาตรา 88 วรรคสองหรือวรรคสาม ให้ยื่นต่อศาลและส่งให้คู่ความฝ่ายอื่นซึ่งสำเนาเอกสารนั้นพร้อมกับการยื่นคำแถลงหรือคำร้องดังกล่าว เว้นแต่ศาลจะอนุญาตให้ยื่นสำเนาเอกสารภายหลังเมื่อมีเหตุอันสมควร

   คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงพยานหลักฐานไม่ต้องยื่นสำเนาเอกสารต่อศาล และไม่ต้องส่งสำเนาเอกสารให้คู่ความฝ่ายอื่นในกรณีดังต่อไปนี้

   (1) เมื่อคู่ความฝ่ายใดอ้างอิงเอกสารเป็นชุดซึ่งคู่ความฝ่ายอื่นทราบดีอยู่แล้วหรือสามารถตรวจตราให้ทราบได้โดยง่ายถึงความมีอยู่และความแท้จริงแห่งเอกสารนั้น เช่น จดหมายโต้ตอบระหว่างคู่ความในคดี หรือสมุดบัญชีการค้า และสมุดบัญชีของธนาคารหรือเอกสารในสำนวนคดีเรื่องอื่น

   (2) เมื่อคู่ความฝ่ายใดอ้างอิงเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่อยู่ในความครอบครองของคู่ความฝ่ายอื่นหรือของบุคคลภายนอก

   (3) ถ้าการคัดสำเนาเอกสารจะทำให้กระบวนพิจารณาล่าช้าเป็นที่เสื่อมเสียแก่คู่ความซึ่งอ้างอิงเอกสารนั้น หรือมีเหตุผลแสดงว่าไม่อาจคัดสำเนาเอกสารให้เสร็จภายในกำหนดเวลาที่ให้ยื่นสำเนาเอกสารนั้น

   กรณีตาม (1) หรือ (3) ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล ขออนุญาตงดการยื่นสำเนาเอกสารนั้นและขอยื่นต้นฉบับเอกสารแทน เพื่อให้ศาลหรือคู่ความฝ่ายอื่นตรวจดูตามเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกำหนด

   กรณีตาม (2) ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกเอกสารนั้นมาจากผู้ครอบครองตามมาตรา 123 โดยต้องยื่นคำร้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี และให้คู่ความฝ่ายนั้นมีหน้าที่ติดตามเพื่อให้ได้เอกสารดังกล่าวมาภายในเวลาที่ศาลกำหนด

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.25.xxx]
เมื่อ: 2021-07-01 02:08:06
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: ธัชชัย [IP: 49.228.51.xxx]
เมื่อ: 2022-01-20 10:41:06
ในกรณีต้องการจัดส่งหมายให้รวดเร็ว ผู้ขอหมายนำส่งหมายเองได้หรือไม่โดยไม่ต้องให้เจ้าพนักงานศาลนำส่ง และต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือไม่อย่างไร
#3 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.39.xxx]
เมื่อ: 2022-02-18 08:53:45
ตอบ#2 โดย: ธัชชัย
สามารถขอส่งเองได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อส่งได้แล้ว ต้องแถลงผลการจัดส่งให้ศาลทราบด้วย
#4 โดย: จูน [IP: 49.230.25.xxx]
เมื่อ: 2022-06-01 22:58:00
กรณีผู้ขอหมาย นำส่งหมายเองและต้องการรับพยานเอกสารนั้นกลับมาเองได้หรือไม่คะ
#5 โดย: rvy1452 [IP: 49.230.144.xxx]
เมื่อ: 2022-06-22 18:01:08
ขอเข้าไปเป็นพยานในชั้นอุทธรณ์คดีอาญา
#6 โดย: Chanee [IP: 49.230.192.xxx]
เมื่อ: 2022-09-29 05:29:51
หากต้องการขอพยานเอกสาร รายละเอียดการเดินบัญชีธนาคารทหารไทยแบบ ย้อนหลัง 10ปี โดยธนาคารแจ้งว่า ต้องขอใบอนุญาตจากศาลก่อน แล้วจึงยื่นให้ธนาคาร เพื่อขอสเตทเมนแบบรายละเอียดได้ คำถามคือขั้นตอนในการขอใบอนุญาติต้องทำอย่างไร ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,839