คำร้อง ขอขยายระยะเวลาแก้อุทธรณ์

คำร้อง ขอขยายระยะเวลาแก้อุทธรณ์

   ข้อ 1. คดีนี้ จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

   โจทก์ได้รับหมายส่งสำเนาอุทธรณ์ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยวิธีปิดหมาย ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลายื่นคำแก้อุทธรณ์ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

   ข้อ 2. เนื่องด้วยโจทก์มีความประสงค์ที่จะยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาล ซึ่งคดีนี้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก และมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่โจทก์จะแก้อุทธรณ์ของจำเลยทำให้ทนายความโจทก์ไม่สามารถที่จะดำเนินการเขียนคำแก้อุทธรณ์ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาของกฎหมาย เพราะทนายความจะต้องใช้เวลาจัดเตรียมพยานหลักฐานต่างๆ ประกอบในการเขียนคำแก้อุทธรณ์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ฉะนั้นทนายความจึงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ประกอบกับโจทก์และทนายโจทก์เพิ่งสามารถมานัดพบ เพื่อขอรับสำเนาอุทธรณ์เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากทั้งสองติดภารกิจสำคัญ ทำให้โจทก์ยังไม่สามารถยื่นคำแก้อุทธรณ์ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

   ด้วยเหตุจำเป็นดังที่ประทานกราบเรียนต่อศาลข้างต้น ผู้ร้องจึงขออนุญาตขยายระยะเวลายื่นคำแก้อุทธรณ์ นับถัดจากวันครบกำหนด (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558) ออกไปอีก 1 เดือน (หนึ่งเดือน) โดยขอขยายจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2558 เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดประทานอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ผู้ร้อง / ทนายโจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 237 จำเลยอุทธรณ์อาจยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นได้ภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันส่งสำเนาอุทธรณ์

   ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้ศาลแสดงว่า จำเลยอุทธรณ์ขาดนัดเพราะไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์

 

มาตรา 23 เมื่อศาลเห็นสมควรหรือมีคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ให้ศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือตามที่ศาลได้กำหนดไว้ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันกำหนดไว้ในกฎหมายอื่น เพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาใด ๆ ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นแต่การขยายหรือย่นเวลาเช่นว่านี้ให้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ และศาลได้มีคำสั่งหรือคู่ความมีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,848