คำร้อง ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์

คำร้อง ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้อ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ดังที่ปรากฏในสำนวนคดีนี้แล้ว

   ข้อ 2. เนื่องด้วยโจทก์มีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาล ซึ่งคดีนี้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก และมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่โจทก์ยังไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ทำให้ทนายความโจทก์ไม่สามารถที่จะดำเนินการเขียนอุทธรณ์ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาของกฎหมาย เพราะทนายความจะต้องใช้เวลาจัดเตรียมพยานหลักฐานต่างๆ ประกอบในการเขียนอุทธรณ์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ฉะนั้นทนายความจึงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ประกอบกับทนายโจทก์เพิ่งมาขอคัดถ่ายคำพิพากษาและได้รับเอกสาร เมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้โจทก์ยังไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

   ด้วยเหตุดังที่ประทานกราบเรียนต่อศาลข้างต้น ผู้ร้องจึงขออนุญาตขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ นับถัดจากวันครบกำหนดอุทธรณ์  (วันที่ 30 เมษายน 2558) ออกไปอีก 1 เดือน (หนึ่งเดือน) โดยขอขยายจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดประทานอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ผู้ร้อง / ทนายโจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 237 จำเลยอุทธรณ์อาจยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นได้ภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันส่งสำเนาอุทธรณ์

   ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้ศาลแสดงว่า จำเลยอุทธรณ์ขาดนัดเพราะไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์

 

มาตรา 23 เมื่อศาลเห็นสมควรหรือมีคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ให้ศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือตามที่ศาลได้กำหนดไว้ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันกำหนดไว้ในกฎหมายอื่น เพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาใด ๆ ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นแต่การขยายหรือย่นเวลาเช่นว่านี้ให้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ และศาลได้มีคำสั่งหรือคู่ความมีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.25.xxx]
เมื่อ: 2021-07-01 02:18:07
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: ทนายธนู [IP: 124.121.123.xxx]
เมื่อ: 2021-08-17 15:16:23
ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายเวลาแล้ว คู่ความอีกฝ่ายจะอุทธรณ์คัดค้านได้หรือไม่
#3 โดย: ทนายธนู [IP: 119.76.15.xxx]
เมื่อ: 2022-01-23 11:48:52
การยื่นอุทธรณ์สามารถให้จำเลยที2ยื่นแทนได้หรีอไม่
#4 โดย: อนันต์ [IP: 223.24.185.xxx]
เมื่อ: 2022-05-17 15:30:18
ศาลชั้นต้นตัดสิน4เดือนผมประกันตัวออกมาครบ1เดือนแต่ยังทำธุะไม่เสร็จจะขอขยายเวลาต่อไปอีก1เดือนใด้ใหมครับแต่ผมไม่ใด้อุธร
#5 โดย: น้อย [IP: 110.169.43.xxx]
เมื่อ: 2022-11-23 19:51:38
คดีตัดสินจำคุก 2 ปี ในวันที่ 27 ตค.65 สามารถยื่นอุทธรณ์ขอลดโทษได้หรือไม่ และต้องดำเนินการภายในกี่วัน และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ในการอุทธรณ์ใช้เวลานานหรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ถ้าเกินกำหนดสามารถขอขยายได้หรือไม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,848