คำร้อง ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ

คำร้อง ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี หรือสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 9 นาฬิกา

   คดีนี้ จำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง โดยวิธีปิดหมาย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำให้การ ในวันนี้

   ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอกราบเรียนต่อศาลว่า จำเลยมีความประสงค์จะต่อสู้คดี เนื่องจากคำฟ้องของโจทก์เป็นเท็จทั้งสิ้น

   แต่จำเลยเพิ่งได้ติดต่อกับข้าพเจ้าเพื่อเป็นทนายความแก้ต่างให้จำเลยเพียง 1 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ โดยคดีนี้มีพยานบุคคลและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ทำให้ข้าพเจ้าไม่อาจตรวจสอบค้นหาข้อเท็จจริงให้กระจ่างได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นคำให้การได้ ข้าพเจ้าจึงไม่อาจทำคำให้การต่อสู้คดียื่นต่อศาลได้ทันภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด

   ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอกราบเรียนต่อศาลที่เคารพ ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การไปอีก 1 เดือนนับถัดจากวันครบกำหนดยื่นคำให้การ โดยขอขยายขนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้จำเลยต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         จำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 237 จำเลยอุทธรณ์อาจยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นได้ภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันส่งสำเนาอุทธรณ์

   ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้ศาลแสดงว่า จำเลยอุทธรณ์ขาดนัดเพราะไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์

มาตรา 23 เมื่อศาลเห็นสมควรหรือมีคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ให้ศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือตามที่ศาลได้กำหนดไว้ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันกำหนดไว้ในกฎหมายอื่น เพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาใด ๆ ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นแต่การขยายหรือย่นเวลาเช่นว่านี้ให้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ และศาลได้มีคำสั่งหรือคู่ความมีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.25.xxx]
เมื่อ: 2021-07-01 02:14:14
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: ทนายแจ็ค [IP: 134.236.180.xxx]
เมื่อ: 2021-10-25 21:20:43
สอบถามครับ ทำไมท่านใช้คำว่าข้าพเจ้าล่ะครับ

เห็นปกติคนอื่นใช้คำว่าโจทก์น่ะครับ

ผมพอเข้าใจว่าทนายแทนตัวเอง ส่วนจำเลยก็คือจำเลยน่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,847