คำร้อง ขอแก้ไขคำให้การจำเลยและฟ้องแย้ง

คำร้อง ขอแก้ไขคำให้การจำเลยและฟ้องแย้ง

   ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้นัดไกลเกลี่ย ให้การ สืบพยาน ในวันนี้

   เนื่องจากคำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยพิมพ์ผิดพลาดบกพร่องอยู่บางประการโดย ผิดพลาดในส่วนของอาชีพของจำเลย ด้วยเหตุดังกล่าวจำเลยจึงขอประทานอนุญาตศาลดำเนินการแก้ไขคำให้การจำเลยและ ฟ้องแย้ง ดังนี้

   ใน หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 5 จากเดิมระบุไว้ว่า "ทำงานเป็นช่างเสริมสวยในร้านเสริมสวยมาก่อน " ขอแก้เป็น "ทำงานเป็นพนักงานธนาคาร และต่อมาได้ประกอบธุรกิจค้าขายส่วนตัวมาก่อน " การแก้ไขของจำเลยดังกล่าวข้างต้นเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อย อีกทั้งยังสอดคล้องถูกต้องต่อความเป็นจริงกับทั้งไม่ทำให้โจทก์หลงข้อต่อสู้หรือเสียเปรียบแต่อย่างใด และนอกจากที่ขอแก้ไข จำเลยขอถือตามคำให้การและฟ้องแย้งเดิมทุกประการ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต         

        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         จำเลย    

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 179 โจทก์หรือจำเลยจะแก้ไขข้อหา ข้อต่อสู้ ข้ออ้าง หรือข้อเถียงอันกล่าวไว้ในคำฟ้องหรือคำให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้

   การแก้ไขนั้น โดยเฉพาะอาจเป็นการแก้ไขในข้อต่อไปนี้

   (1) เพิ่ม หรือลด จำนวนทุนทรัพย์ หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทในฟ้องเดิม หรือ

   (2) สละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อ หรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติม หรือเสนอคำฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หรือ

   (3) ยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่ เป็นข้อแก้ข้อหาเดิม หรือที่ยื่นภายหลัง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้ออ้าง หรือข้อเถียงเพื่อสนับสนุนข้อหา หรือเพื่อหักล้างข้อหาของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง

   แต่ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดเสนอคำฟ้องใดต่อศาล ไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติมหรือฟ้องแย้ง ภายหลังที่ได้ยื่นคำฟ้องเดิมต่อศาลแล้ว เว้นแต่คำฟ้องเดิมและคำฟ้องภายหลังนี้จะเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้

 

มาตรา 180 การแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การที่คู่ความเสนอต่อศาลไว้แล้ว ให้ทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลก่อนวันชี้สองสถาน หรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถาน เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ก่อนนั้นหรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835