คำร้อง คัดค้านคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

คำร้อง คัดค้านคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 นาฬิกา

   ข้อ 2. จำเลยขอคัดค้านคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของโจทก์ ดังจะได้กราบเรียนต่อไปนี้

   2.1 โจทก์มิใช่เป็นคนยากจนถึงขนาดไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ เนื่องจากโจทก์มีรายได้จากการประกอบอาชีพมั่นคง รายได้สูง มีสุขภาพดี อีกทั้งโจทก์มีครอบครัว ญาติพี่น้องและบุตร ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ นอกจากนี้โจทก์ยังมีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นอีก มาก

   2.2 คดีของโจทก์ไม่มีมูลพอที่จะฟ้องจำเลยและไม่มีเหตุสมควรที่จะยื่นฟ้องจำเลย เป็นคดีนี้ เพราะสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวไม่มีมูลหนี้เกิดขึ้นจริง และจำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว สัญญาประนีประนอมยอมความจึงไม่มีผลผูกมัดใดๆต่อกัน อีกทั้งการที่โจทก์มาฟ้องจำเลยคดีนี้เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต มุ่งทำลายชื่อเสียงจำเลยเป็นสำคัญ                                                

   อาศัยเหตุผลดังที่จำเลยได้ประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพมาแล้วนั้น ขอศาลได้โปรดกรุณามีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์ ให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายในเวลาที่ศาลกำหนดด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต                              

        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         จำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835