คำร้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาชี้ขาดให้โจทก์ชนะคดี โดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

คำร้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์ชนะคดี โดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดไกล่เกลี่ย ชี้สองสถาน หรือสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

   ศาลได้โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยวิธีปิดหมายซึ่งจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แล้ว โดยวิธีปิดหมาย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการส่งหมายของเจ้าพนักงานศาล ในสำนวนคดีของศาลแล้วนั้น

   และจำเลยจะต้องยื่นคำให้การแก้คดีต่อศาล ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แต่ปรากฎว่า จำเลยมิได้ยื่นคำให้การแก้คดีภายในกำหนดแต่อย่างใด ย่อมถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

   โจทก์จึงเรียนมาเพื่อขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์ชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ     ธนู กุลอ่อน      ทนายโจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ     ธนู กุลอ่อน      ผู้เรียงและพิมพ์

 

เมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์มีหน้าที่จะต้องยื่นคำร้องขอฯ ต่อศาล

การนับระยะเวลายื่นคำให้การ คดีแพ่งสามัญ

: ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหมายด้วยตนเอง หรือมีผู้รับแทน (บุคคลอื่นที่อายุเกิน 20 ปี) หรือทางไปรษณีย์ตอบรับ

: ภายใน 30 (15+15) วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ศาลมาปิดหมายไว้หน้าบ้าน ที่ทำงาน ประกาศหนังสือพิมพ์ หรือปิดประกาศหน้าศาล

 

ตัวอย่าง คำสั่งศาล

: เสนอวันนี้ จำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในกำหนด มีคำสั่งให้จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ แล้วให้สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวโดยขาดนัด

: จำเลยรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 จำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนด จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ จึงให้พิพาจารณาชี้ขาดตัดสินคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 197 เมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การแล้ว จำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลให้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

มาตรา 198 ถ้าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การให้โจทก์มีคำขอต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลง เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้คนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด

   ถ้าโจทก์ไม่ยื่นคำขอต่อศาลในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากระบบความ

   ถ้าโจทก์ยื่นคำขอต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดไปตาม มาตรา 198 ทวิ แต่ถ้าศาลมีเหตุสงสัยว่าจำเลยจะไม่ทราบหมายเรียกให้ยื่นคำให้การ ก็ให้ศาลมีคำสั่งให้มีการส่งหมายเรียกใหม่โดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทน และจะกำหนดเงื่อนไข อย่างใดตามที่เห็นสมควรเพื่อให้จำเลยได้ทราบหมายเรียกนั้นก็ได้

มาตรา 198 ทวิ ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี โดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การมิได้ เว้นแต่ เห็นว่าคำฟ้องของโจทก์มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายในการนี้ ศาลยกขึ้นอ้างโดยลำพังซึ่งข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ได้

   เพื่อประโยชน์ในการพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจสืบพยานเกี่ยวกับข้ออ้างอิงของโจทก์หรือพยานหลักฐานอื่น ไปฝ่ายเดียวตามที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้แต่ในคดีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคลสิทธิในครอบครัวหรือคดีพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ให้ศาลสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียวและศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบได้เองตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

   ในการกำหนดจำนวนเงินตามคำขอบังคับของโจทก์ให้ศาลปฏิบัติดังนี้

   (1) ในกรณีที่โจทก์มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินจำนวนแน่นอนให้ศาลมีคำสั่งให้โจทก์ส่งพยานเอกสารตามที่ศาล เห็นว่าจำเป็นแทนการสืบพยาน

   (2) ในกรณีที่โจทก์มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินอัน ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ให้ศาลสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบได้เองตาม ที่เห็นว่าจำเป็น

   ถ้าจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานตาม มาตรานี้ มิให้ถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณา

   ถ้าโจทก์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบตามความใน มาตรานี้ ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ให้ถือว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูล และให้ศาล ยกฟ้องของโจทก์

 

ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ

ประเด็น : คำสั่งจำหน่ายคดี หากโจทก์ไม่ยื่นคำร้องขอให้จำเลยขาดนัดนั้น เป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลกับโจทก์ อย่างแท้จริง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 498/2509

   บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 198 มิได้บังคับให้ศาลจำต้องสั่งจำหน่ายคดีเสมอไป เพียงแต่ให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งจำหน่ายคดีเมื่อพ้น 15 วันได้ ฉะนั้น ในกรณีที่ศาลยังมิได้มีคำสั่งจำหน่ายคดี แม้โจทก์จะยื่นคำขอเมื่อพ้น 15 วันศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การได้ อ้างฎีกาที่ 1464/2495

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

1. หากจำเลยไม่ยื่นคำให้การ ต่อมาศาลอนุญาตให้ยื่นคำให้การ แต่จำเลยไม่ยื่นอีก โจทก์ก็ต้องยื่นคำร้องขอฯอีกเป็นครั้งที่ 2

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.43.xxx]
เมื่อ: 2021-06-30 14:38:36
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: ปวันรัตน์ [IP: 49.230.176.xxx]
เมื่อ: 2022-07-18 11:24:07
เราจะรู้ได้ยังไงค่ะว่าจำเลยให้การยังไง ดูใด้จากที่ไหน
#3 โดย: ทนายธนู [IP: 58.11.156.xxx]
เมื่อ: 2022-12-06 10:12:36
ตอบ #2 โดย: ปวันรัตน์

โทรสอบถามห้องเก็บสำนวนคดีดำ หรือติดตามในระบบ e - filling ครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,848