พินัยกรรม

บริการจัดทำร่างพินัยกรรม แบบธรรมดา

พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สิน หรือเรื่องต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตายแล้ว การทำพินัยกรรมเป็นเรื่องที่เจ้ามรดกประสงค์จะยกทรัพย์สินของตนให้แก่ใครก็ได้ 

 

พินัยกรรม แบบธรรมดา มีหลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ อันพึงต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ **สำคัญมาก**

1. ทำด้วยตนเอง และต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 25

2. ไม่เป็น คนไร้ความสามารถ หรือบุคคลวิกลจริต โดยคำสั่งศาลแล้ว แต่กรณีเป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ทำพินัยกรรมได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ ตามป.พ.พ. มาตรา 34

3. ไม่ถูกข่มขู่ สำคัญผิด หรือถูกกลฉ้อฉล

4. ผู้เขียน ผู้พิมพ์ หรือพยานในพินัยกรรม ตลอดรวมถึงคู่สมรส จะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้

5. พินัยกรรมแบบพิมพ์ จะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นิ้วมือก็ได้ แต่จะใช้ตราประทับหรือลงแกงไดไม่ได้

6. คุณสมบัติของพยานในพินัยกรรม

   6.1. บรรลุนิติภาวะ

   6.2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

   6.3. ไม่เป็นคนหูหนวก เป็นใบ้ หรือตาบอดทั้ง 2 ข้าง

   6.4. พยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้น จะพิมพ์ลายนิ้วมือหรือลงแกงได หรือใช้ตราประทับไม่ได้

7. ต้องเป็นทำหนังสือ ลงวัน / เดือน / ปี ในขณะที่ทำพินัยกรรม หากไม่ลงเป็นโมฆะ

8. ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน

9. พยาน 2 คนต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ขณะนั้น 

10. การขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ มีผลให้ข้อความที่ตกเติมเท่านั้นไม่สมบูรณ์ ส่วนอื่นย่อมบังคับได้อยู่

11. ผู้เขียนข้อความแห่งพินัยกรรม ต้องลงลายมือชื่อของตน ทั้งระบุว่าเป็นผู้เขียน ถ้าเป็นพยานด้วย ให้เขียนข้อความระบุว่าตนเป็นพยานไว้ต่อท้ายลายมือชื่อของตน

 

ตัวอย่าง ทรัพย์สินที่ "ไม่ใช่มรดก" เพราะเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้น "หลัง" จากที่เจ้ามรดกตาย

» เงินฌาปนกิจสงเคราะห์

» เงินชดเชย สิทธิในการได้รับจากเงินประกันชีวิต

» สิทธิเบิกเงินกู้ตามวงเงินของสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร

» เงินบำนาญพิเศษ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2494

 

หมายเหตุ หากผู้รับพินัยกรรมถึงแก่ความตายไปก่อนผู้ทำพินัยกรรม พินัยกรรมย่อมตกไป และทรัพย์สินตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1698(1) และ 1699

 

คุณสมบัติของทรัพย์

1. ต้องเป็นของ"ทรัพย์สินของตนเอง" ที่มีอยู่แล้ว หรือได้มาภายหลัง และมีอยู่ก่อนหรือในขณะถึงแก่กรรม

2. กรรมสิทธิรวม มีผลผูกพันเฉพาะส่วนของผู้ทำเท่านั้น

3. ทรัพย์สินในอนาคตได้

 

บุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้รับพินัยกรรม

1. ผู้เขียนพินัยกรรม + คู่สมรสของผู้เขียนพินัยกรรม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1653 (การทำพินัยกรรมผู้ทำพินัยกรรมอาจให้บุคคลอื่นเขียนให้ก็ได้) ป.ล.ผู้เขียน รวมถึง ผู้พิมพ์ ด้วย

2. พยานในพินัยกรรม + คู่สมรสของพยาน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1653

3. ผู้ปกครอง รวมทั้งคู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องของผู้ปกครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1652

 

กรณีพินัยกรรมตกเป็นโมฆะ

» พินัยกรรมทำโดยผู้มีอายุไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์

» พินัยกรรมที่ทำขึ้นอันขัดต่อบทบัญญัติตาม ป.พ.พ. กล่าวคือ ไม่ได้ทำตามแบบ

» การตั้งผู้รับพินัยกรรมไว้โดยมีเงื่อนไขว่า ให้ผู้รับพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินของเขาเอง โดยพินัยกรรมให้แก่ผู้ทำพินัยกรรมหรือบุคคลภายนอกข้อกำหนด

» พินัยกรรมซึ่งกำหนดตัวบุคคล ซึ่งไม่ทราบตัวแน่นอนเป็นผู้รับพินัยกรรม

» พินัยกรรมระบุทรัพย์สินที่ยกให้ไม่ชัดเจนไม่อาจทราบได้แน่นอนได้ หรือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกำหนดให้มากน้อยตามแต่ใจเขา

» พินัยกรรมทำโดยผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ แต่ถ้าทำขึ้นโดยผู้ที่ถูกอ้างว่าเป็นคนวิกลจริต ซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ พินัยกรรมจะเสียเปล่าต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าทำในเวลาที่วิกลจริต

 

การเพิกถอนพินัยกรรม

ผู้ทำสามารถเพิกถอนพินัยกรรมทั้งหมด หรือบางส่วนเวลาใดก็ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1693

ในกรณีพินัยกรรมหลายฉบับ ให้ถือว่า ฉบับสุดท้ายมีผล ส่วนฉบับก่อน ๆ เป็นอันถูกเพิกถอนไป

 

ทรัสต์ (Trusts)

พินัยกรรมการก่อตั้งทรัสต์ ได้แก่ การทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้คนหนึ่ง โดยกำหนดให้บุคคลนั้นมีอำนาจจัดการทรัพย์สินที่ยกให้นั้น เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับประโยชน์ มีผลเป็นโมฆะ

 

มรดกพระภิกษุ

ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ เมื่อถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนา เว้นไว้แต่จะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม

 

เอกสารประกอบการทำพินัยกรรม 

1. ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำ

2. ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับพินัยกรรม

3. บัตรประจำตัวประชาชนของพยาน 2 คน

4. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ห้องชุด สมุดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนอาวุธปืน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น

5. หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

6. หนังสือเดินทาง PASSPORT กรณี ชาวต่างชาติ

7. ใบสำคัญการสมรส

8. สูติบัตร

9. ใบรับรองแพทย์

 

ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฏีกา ที่น่าสนใจ

ประเด็น : คู่สมรสไม่มีสิทธิทำพินัยกรรมเกินส่วนในสินสมรสของตน

คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 505/2509

   บุคคลจะทำพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตายได้ก็แต่เฉพาะทรัพย์สินของตนเองเท่านั้น จะกำหนดการเผื่อตายในทรัพย์สินของคนอื่นไม่ได้ หากเป็นทรัพย์สินที่สามีภริยามีกรรมสิทธิ์ร่วมกันสามีหรือภริยาไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกสินบริคณห์ให้ผู้อื่นเกินกว่าส่วนของตน
   แม้ในพินัยกรรมจะปรากฏข้อความว่า 'เพื่อมิให้ยุ่งยากจึงให้นางจ้อยภริยาของข้าพเจ้าเป็นพยานยกให้ด้วย' และภริยาได้พิมพ์ลายมือไว้ในช่องพยานด้วยก็ตามก็ไม่ใช่ในฐานะผู้ทำพินัยกรรมหากเป็นเพียงพยานรับรู้ว่าสามีได้ทำพินัยกรรมจริงเท่านั้น แม้จะถือว่าภริยายินยอมให้สามีทำพินัยกรรมพินัยกรรมก็ไม่มีผลผูกพันถึงสินบริคณห์ส่วนของภริยา

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 478/2501

   สามีโจทก์ผู้ทำพินัยกรรมจะเอาส่วนสินสมรสของโจทก์ไปทำยกให้ผู้อื่นไม่ได้

 

ประเด็น : การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำพินัยกรรม

คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 306/2507 

   พินัยกรรมที่มิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบ โดยผู้ทำพินัยกรรมมิได้ลงลายมือชื่อในพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน และพยาน 2 คนนั้น มิได้ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น พินัยกรรมฉบับนั้นย่อมเป็นโมฆะ
   พินัยกรรมที่ทำขึ้นโดยผู้ทำพินัยกรรมป่วยมาก แม้จะพูดไม่ได้แต่ถ้ายังมีสติสมบูรณ์ดีใช้กริยาแสดงออกตอนอ่านพินัยกรรมให้ฟังเมื่อเห็นด้วยหรือตรงกับเจตนาของตนก็พยักหน้า ถ้าไม่เห็นด้วยหรือไม่ตรงกับเจตนาก็ส่ายหน้า เช่นนี้ ฟังได้ว่าพินัยกรรมนั้นทำขึ้นโดยผู้ตายและเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
   ผู้ตายทำพินัยกรรมฉบับหลัง ถ้าไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบัญญัติไว้จนเป็นโมฆะแล้ว ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อน
   พินัยกรรมที่คู่สมรสของผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมลงชื่อเป็นพยานย่อมเป็นโมฆะเสียไปเฉพาะผู้รับพินัยกรรมผู้นั้นเท่านั้น ส่วนข้อกำหนดในพินัยกรรมที่ให้แก่ผู้รับพินัยกรรมคนอื่นๆ นั้นยังคงสมบูรณ์อยู่
   พินัยกรรมที่ผู้พิมพ์พินัยกรรมไม่ได้ลงชื่อในพินัยกรรมตามมาตรา 1671 ด้วยนั้นหาเป็นโมฆะไม่เพราะมาตรา 1705 ไม่ได้บัญญัติให้เป็นโมฆะ

 

ประเด็น : กรณีการทำพินัยกรรมยกที่ดินให้ "ชาวต่างชาติ"

   กรณีผู้ทำพินัยกรรมยกที่ดินให้ลูกหรือสามีซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สามารถทำได้ ไม่ตกเป็นโมฆะ ส่วนการจะถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 94 คือ ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อถือกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเสียก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต ก็จะต้องถูกบังคับขายภายใน 180 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี 

   การทำพินัยกรรมมีผลดีตรงที่สามารถระบุให้ผู้จัดการมรดกขายที่ดินแล้วนำเงินมามอบให้แก่ผู้รับพินัยกรรมได้ เพราะผู้จัดการมรดกสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนทายาทได้ และสามารถดำเนินการจดทะเบียนขายแทนได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ดินให้ยุ่งยาก

 

คำพิพากษาศาลฎีกา 475/2511

   ถ้าคนต่างด้าวผู้รับพินัยกรรมมีสิทธิหรือมีทางที่จะขออนุญาตถือที่ดินได้ พินัยกรรมก็ไม่เป็นโมฆะ โจทก์จำเลยต่างเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก และได้ทำสัญญาประนีประนอมกันว่าจำเลยจะโอนที่ดินให้โจทก์ตามส่วนในพินัยกรรมเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยผู้รับผิด จึงบังคับตามสัญญาได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1750 ส่วนโจทก์ที่เป็นคนต่างด้าวก็ให้ไปจัดการตามประมวลกฎหมายที่ดินก่อน (ประชุมใหญ่ครั้งที่ 6/2511)

 

ประเด็น : ไม่ได้ลงชื่อต่อหน้าพยานพร้อมกัน 2 คน เป็นโมฆะ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1875/2517

   ผู้ทำพินัยกรรมลงชื่อเป็นผู้ทำพินัยกรรมต่อหน้าพยานเพียงคนเดียว ส่วนพยานอีกคนหนึ่งมาถึงและลงชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมภายหลังที่ผู้ทำพินัยกรรมลงชื่อแล้วประมาณ 5 นาที แม้ว่าขณะนั้นผู้ทำพินัยกรรมและพยานจะยังอยู่พร้อมหน้ากัน ก็ถือว่าพินัยกรรมนั้นเป็นพินัยกรรมที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1656

 

ประเด็น : ผู้ทำพินัยกรรม พิมพ์ลายนิ้วมือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 894/2534

   อ.ทำพินัยกรรมโดยพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้า ค. และ ล.พร้อมกัน ส่วน บ. ลงชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมภายหลัง เมื่อ ค.และ ล. ลงลายมือชื่อในฐานะพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของ อ.ในขณะที่ทำพินัยกรรมแล้ว พินัยกรรมจึงมีพยานครบ 2 คน มีผลสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1656

 

ประเด็น : ผู้เสมือนไร้ความสามารถทำพินัยกรรมได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 177/2528

   พินัยกรรมทำขึ้นในขณะเจ้ามรดกมีสติดี สามารถแสดงเจตนาทำพินัยกรรมได้ แม้จะเป็นบุคคลผู้เสมือนไร้ความสามารถก็เพียงไม่สามารถจัดการงานบางประการของตนเองได้เท่านั้น การทำพินัยกรรมเป็นกิจการเฉพาะตัวที่จะต้องแสดงเจตนาด้วยตนเองและผู้พิทักษ์ก็ได้ให้ความยินยอมแล้ว พินัยกรรมจึงสมบูรณ์ตามกฎหมาย

หมายเหตุ ผู้พิทักษ์ไม่ต้องให้ความยินยอม ก็ได้

 

ประเด็น : เป็นทรัพย์สินในอนาคตได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3523/2532

   การทำพินัยกรรมอาจกำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินที่จะได้มาในอนาคตได้ เมื่อผู้ตายทำพินัยกรรมมีข้อความระบุว่าทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ในขณะที่ทำพินัยกรรมหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าผู้ตายยกให้แก่จำเลยแต่ผู้เดียว ดังนั้น ทรัพย์มรดกของผู้ตายที่ได้มาภายหลังผู้ตายทำพินัยกรรมก็ย่อมตกเป็นของจำเลยตามพินัยกรรมดังกล่าวด้วย

 

ประเด็น : ผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรม ทายาทผู้รับพินัยกรรมไม่มีสิทธิรับพินัยกรรมแทนที่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 815/2492

   เจ้ามรดกทำพินัยกรรมมีความว่า เมื่อตนถึงแก่ความตายแล้วขอยกทรัพย์สมบัติให้แก่ ร. และส. โดยให้คนละครึ่งเท่าๆ กันผู้อื่นจะเรียกร้องขอแบ่งปันทรัพย์ของตนไม่ได้ ปรากฏว่า ร. ถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดก ข้อกำหนดในพินัยกรรมที่ยกให้ ร. จึงเป็นอันตกไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1698(1) และต้องบังคับตามมาตรา 1699 ประกอบกับมาตรา 1620 วรรคสอง คือเมื่อเจ้ามรดกมีทายาทโดยธรรม ก็ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก

   การรับมรดกแทนที่มาตรา 1642 ให้ใช้แต่เฉพาะในระหว่างทายาทโดยธรรม ไม่รวมถึงผู้รับพินัยกรรม

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 1656 พินัยกรรมนั้น จะทำตามแบบดังนี้ก็ได้ กล่าวคือต้องทำเป็นหนังสือลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน ซึ่งพยาน 2 คนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น

   การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้น ย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามแบบอย่างเดียวกับการทำพินัยกรรมตามมาตรานี้

มาตรา 1670 บุคคลต่อไปนี้ จะเป็นพยานในการทำพินัยกรรม ไม่ได้

   (1) ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

   (2) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ

   (3) บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง

มาตรา 1686 อันว่าทรัสต์นั้น จะก่อตั้งขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อม ด้วยพินัยกรรมหรือด้วยนิติกรรมใดๆ ที่มีผลในระหว่างชีวิตก็ดีหรือเมื่อตายแล้วก็ดี หามีผลไม่ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เท่านั้น

มาตรา 1693 ผู้ทำพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตนเสียทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในเวลาใดก็ได้

มาตรา 1698 ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้น ย่อมตกไป

   (1) เมื่อผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรม

   (2) เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นผลใช้ได้ต่อเมื่อเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จลง และผู้รับพินัยกรรมตายเสียก่อนเงื่อนไขสำเร็จ หรือปรากฏเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเงื่อนไขนั้นไม่อาจจะสำเร็จได้

   (3) เมื่อผู้รับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรม

   (4) เมื่อทรัพย์สินทั้งหมดที่ยกให้สูญหาย หรือถูกทำลายโดยผู้ทำพินัยกรรมมิได้ตั้งใจในระหว่างที่ผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ และผู้ทำพินัยกรรมมิได้ได้มาซึ่งของแทน หรือซึ่งสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทนในการที่ทรัพย์สินนั้นสูญหายไป

มาตรา 1699 ถ้าพินัยกรรม หรือข้อกำหนดในพินัยกรรม เกี่ยวกับทรัพย์สินรายใดเป็นอันไร้ผลด้วยประการใดๆ ทรัพย์สินรายนั้นตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมหรือได้แก่แผ่นดิน แล้วแต่กรณี

มาตรา 1623 ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม

มาตรา 1652 บุคคลผู้อยู่ในความปกครองนั้น จะทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกของตนให้แก่ผู้ปกครองหรือคู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องของผู้ปกครองไม่ได้จนกว่าผู้ปกครองจะได้ทำคำแถลงการณ์ปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1577 และมาตราต่อ ๆ ไป แห่งประมวลกฎหมายนี้เสร็จสิ้นแล้ว

มาตรา 1653 ผู้เขียน หรือพยาน ในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้

   ให้ใช้บทบัญญัติในวรรคก่อนบังคับแก่คู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมด้วย

   พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้จดข้อความแห่งพินัยกรรมที่พยานนำมาแจ้งตามมาตรา 1663 ให้ถือว่าเป็นผู้เขียนพินัยกรรมตามความหมายแห่งมาตรานี้

มาตรา 1703 พินัยกรรมซึ่งบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ทำขึ้นนั้น เป็นโมฆะ

มาตรา 1704 พินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำขึ้นนั้น เป็นโมฆะ

   พินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกอ้างว่าเป็นคนวิกลจริต แต่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำขึ้นนั้น จะเป็นอันเสียเปล่าก็แต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าในเวลาที่ทำพินัยกรรมนั้นผู้ทำจริตวิกลอยู่

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากทนายความ

1. ควรถ่ายคลิป Video ไว้ด้วยในขณะลงชื่อชื่อในพินัยกรรม

2. เจตนาให้ในระหว่างมีชีวิต ไม่ถือเป็นพินัยกรรม

3. หลายคนร่วมกันทำพินัยกรรมในเอกสารฉบับเดียวกันก็ได้

4. กำหนดเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็ได้ เช่น ตั้งผู้จัดการมรดก ตั้งผู้ปกครองบุตรผู้เยาว์ ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ จัดการศพ หรืออุทิศศพ เป็นต้น

5. ผู้ทำพินัยกรรมที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ กรณีซื้อห้องชุดมาในระหว่างจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ห้องชุดถือเป็นสินสมรส แม้จะมีชื่อคนไทยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียวก็ตาม หากตายโดยไม่ทำพินัยกรรมไว้ ห้องชุดดังกล่าวจึงต้องแบ่งให้แก่คู่สมรสชาวต่างชาติก่อนกึ่งหนึ่ง อีกกึ่งหนึ่งตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

6. พินัยกรรมสามารถยกทรัพย์สินให้ใครก็ได้ กรณียกให้คู่สมรสชาวต่างชาติ ในส่วนอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน นั้น แม้จะยกให้ได้ แต่ชาวต่างชาติก็ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ เพราะกฎหมายที่ดินไม่อนุญาต เฉพาะต้องจำหน่าย แล้วนำเงินมาให้ชาวต่างชาติ แต่หากต้องการให้ชาวต่างชาติใช้ประโยชน์ในที่ดินและบ้าน ก็มีทางออก โดยใช้วิธีการจดสิทธิอยู่อาศัยและสิทธิเก็บกินแก่ชาวต่างชาติ ให้มีอำนาจครอบครองและเก็บกินได้จนตลอดชีวิต โดยทำพินัยกรรมกำหนดสิทธิของผู้ที่จะได้รับมรดกในที่ดินและบ้าน ว่าให้เป็นผู้จัดการมรดก และให้มีหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินตลอดชีวิตโดยไม่มีค่าตอบแทน เทียบเคียง ฎ. 7199/2552

 

ค่าบริการจัดทำพินัยกรรม

รูปแบบ

ราคาต่อฉบับ

พินัยกรรม แบบธรรมดา

20,000 - 25,000

 

รับว่าความทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ ปริมณฑล เชียงใหม่ ฟรีค่าเดินทางทนาย

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   

Cannot connect to DB
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.245.xxx]
เมื่อ: 2019-05-31 09:10:16
สงสัยในส่วนใด สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
#2 โดย: ทัศนา [IP: 58.34.154.xxx]
เมื่อ: 2019-08-22 17:02:51
ต้องการทำพินัยกรรมให้สามีชาวต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคะ
#3 โดย: admin [IP: 184.22.242.xxx]
เมื่อ: 2020-01-10 00:54:35
ตอบ #2 โดย ทัศนา
25,000 บาทครับ
#4 โดย: มัญฑิตา [IP: 223.24.95.xxx]
เมื่อ: 2020-06-30 23:42:23
เราสามารถทำพินัยกรรมเองโดยไม่ผ่านทนายได้ไหมคะ/แล้วถ้าได้ใครต้องเป็นคนเก็บพินัยกรรมคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,748