ทีมทนายความ / Lawyer team

นายธนู กุลอ่อน

หัวหน้าสำนักงานฯ

การศึกษา / อบรม

♦ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

♦ หลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย (รุ่น 37)

♦ หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (รุ่น 1)

♦ Certificate in Advanced Legal Studies (Class 15), Lawyers Council of Thailand

♦ The Notarial Services Attorney Thailand Course (Class 18), Lawyers Council of Thailand

♦ Legal Advisor of The Junevile and Family Court (Class 1)

♦ หลักสูตร English for Lawyers (Class 1), Lawyers Council of Thailand

♦ หลักสูตร ภาษาอังกฤษกฎหมายขั้นต้น รุ่นที่ 3 สำนักงานอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

♦ ศาลยุติธรรมดิจิทัล : ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-filing version 2

♦ หลักสูตร การใช้นิติวิทยาศาสตร์และดีเอ็นเอในการต่อสู้คดี สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

♦ บทบาททนายความไทยในเวทีอาเซียน สภาทนายความแห่งประเทศไทย

♦ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย

♦ กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชน ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามรธน.แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

♦ การดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

♦ โครงการให้ความรู้กฎหมาย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

♦ หลักสูตร VISA & Work Permit บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

Visitors: 32,446