ทีมทนายความ / Lawyer team

นายธนู กุลอ่อน

หัวหน้าสำนักงานฯ

การศึกษา / อบรม

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย รุ่น 37

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รุ่น 1

Certificate in Advanced Legal Studies (Class 15), Lawyers Council of Thailand

The Notarial Services Attorney Thailand Course (Class 18), Lawyers Council of Thailand

 Legal Advisor of The Junevile and Family Court (Class 1)

หลักสูตร English for Lawyers (Class 1), Lawyers Council of Thailand

หลักสูตร ภาษาอังกฤษกฎหมายขั้นต้น รุ่นที่ 3 สำนักงานอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

ศาลยุติธรรมดิจิทัล : ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-filing version 2

หลักสูตร การใช้นิติวิทยาศาสตร์และดีเอ็นเอในการต่อสู้คดี สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

บทบาททนายความไทยในเวทีอาเซียน สภาทนายความแห่งประเทศไทย

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชน ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามรธน.แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

การดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

 โครงการให้ความรู้กฎหมาย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

หลักสูตร VISA & Work Permit บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai
Visitors: 48,767