ทีมทนายความ / Lawyer team

นายธนู กุลอ่อน

หัวหน้าสำนักงาน ฯ

การศึกษา / อบรม

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย รุ่น 37

 ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รุ่น 1

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่น 15 สภาทนายความแห่งประเทศไทย

♦ หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 18 (The Notarial Services Attorney) สภาทนายความแห่งประเทศไทย

หลักสูตรทนายความคุ้มครองผู้บริโภค รุ่น 1 สภาทนายความแห่งประเทศไทย

หลักสูตร English for Lawyers รุ่น 1 สภาทนายความแห่งประเทศไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษกฎหมายขั้นต้น รุ่นที่ 3 สำนักงานอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

 ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว รุ่น 1

ศาลยุติธรรมดิจิทัล : ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-filing version 2

หลักสูตรการใช้นิติวิทยาศาสตร์และดีเอ็นเอในการต่อสู้คดี สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

บทบาททนายความไทยในเวทีอาเซียน สภาทนายความแห่งประเทศไทย

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชน ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตาม รธน.แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

การดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

 โครงการให้ความรู้กฎหมาย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

หลักสูตร VISA & Work Permit บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 213,007