การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

หลักทรัพย์ที่ใช้

1 เงินสด

2 เอกสารสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก พร้อมหนังสือรับรองราคาที่ดินจากเจ้าพนักงานที่ดิน ไม่เกิน 6 เดือน แผนที่ตั้ง และภาพถ่ายที่ตั้งหลักทรัพย์

3 พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน

4 สมุดหรือใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร พร้อมหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก จากธนาคารเจ้าของบัญชี

5 บุคคล ใช้ตำแหน่งประกัน พร้อมหนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัดออกให้ไม่เกิน 3 เดือน หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน และหนังสือยินยอมจากคู่สมรส แนบบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านคู่สมรส

 

หลักฐาน

1 กรณีใช้ตำแหน่งเป็นประกัน

1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้ประกัน

1.2 หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมราสของผู้ประกัน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของคู่สมรส

1.3 หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือนจากต้นสังกัด

1.4 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

2 กรณีใช้ที่ดินเป็นประกัน

2.1. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก

2.2. หนังสือประเมินราคาที่ดินจากเจ้าพนักงานที่ดิน

2.3 ภาพถ่ายและแผนที่ตั้งหลักทรัพย์

3 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน สมุดเงินฝากประจำ

3.1 พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน สมุดหรือใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร

3.2 หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก

 

ยื่นคำร้องเมื่อใด ที่ใด???

1 เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมตัว และยังมิได้อยู่ในอำนาจศาล --- ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี

2 เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาล และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล --- ให้ยื่นต่อศาลที่ออกหมายขังนั้น

3 เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาล --- ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดี

 

ผู้มีสิทธิในการยื่น

1 ผู้ต้องหาหรือจำเลยเอง

2 ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น ญาติพี่น้อง นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อน ซึ่งเรียกว่า ผู้ประกัน

 

หน้าที่ของนายประกัน : ส่งตัวจำเลยตามศาลที่กำหนดนัดทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถูกปรับประกันเต็มตามสัญญา


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 80,578