การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

หลักประกันผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีอาญา

หลักทรัพย์ที่ใช้

1. เงินสด

2. เอกสารสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก พร้อมหนังสือรับรองราคาที่ดินจากเจ้าพนักงานที่ดิน ไม่เกิน 6 เดือน แผนที่ตั้ง และภาพถ่ายที่ตั้งหลักทรัพย์

3. พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน

4. สมุดหรือใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร พร้อมหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก จากธนาคารเจ้าของบัญชี

5. บุคคล ใช้ตำแหน่งประกัน พร้อมหนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัดออกให้ไม่เกิน 3 เดือน หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน และหนังสือยินยอมจากคู่สมรส แนบบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านคู่สมรส

 

หลักฐาน

1. กรณีใช้ตำแหน่งเป็นประกัน

   1.1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้ประกัน

   1.2. หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมราสของผู้ประกัน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของคู่สมรส

   1.3. หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือนจากต้นสังกัด

   1.4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

2. กรณีใช้ที่ดินเป็นประกัน

   2.1. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก

   2.2. หนังสือประเมินราคาที่ดินจากเจ้าพนักงานที่ดิน

   2.3. ภาพถ่ายและแผนที่ตั้งหลักทรัพย์

3. กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน สมุดเงินฝากประจำ

   3.1. พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน สมุดหรือใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร

   3.2. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก

 

ยื่นคำร้องเมื่อใด ที่ใด?

1. เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมตัว และยังมิได้อยู่ในอำนาจศาล --- ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี

2. เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาล และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล --- ให้ยื่นต่อศาลที่ออกหมายขังนั้น

3. เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาล --- ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดี

 

ผู้มีสิทธิในการยื่น

1. ผู้ต้องหาหรือจำเลยเอง

2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น ญาติพี่น้อง นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อน ซึ่งเรียกว่า ผู้ประกัน

 

หน้าที่ของนายประกัน : ส่งตัวจำเลยตามศาลที่กำหนดนัดทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถูกปรับประกันเต็มตามสัญญา


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 107,506