จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาต

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

♦ จดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลฯ

♦ เครื่องหมายการค้า Trademark ลิขสิทธิ์ copyright สิทธิบัตร Patent

♦ ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว Work Permit&Visa

♦ ขอวีซ่าอยู่ในประเทศไทย

♦ ขอวีซ่าแต่งงานไทย Thai Marriage Visa

♦ ใบขับขี่สากล International Driving Permit

♦ ขอวีซ่าเกษียณอายุ Retirement Visa  

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

    


  • บริการรับจดทะเบียนบริษัท ในราคารวมทุกอย่างแล้ว 15,000 บาท สำหรับทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

  • companyregthanulaw.jpg
    บริการรับรองลายมือชื่อ ด้านธุรกิจ คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด แบบ บอจ.1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คำขอจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี แบบ ลช.1 ♦ บุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในคำขอจ...

  • CertThanuPulicColtd2019.jpg
    บริการรับรองเอกสาร บริษัทมหาชนจำกัด ผู้รับรองลายมือชื่อ :ทนายความ หรือผู้สอบบัญชี ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อไว้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าบริการ ...

  • -อยู่ในระหว่างปรับปรุงเนื้อหา-

  • -อยู่ในระหว่างปรับปรุงเนื้อหา-

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 32,450