คู่มือทนายความ / Lawyer Handbook

    สำนักงานฯได้จัดเตรียมตัวอย่างคำคู่ความบางส่วนเพื่อเพื่อนๆพี่น้องทนายความ สามารถได้นำไปใช้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆทั้งก่อนและหลังการดำเนินคดีทางศาล ซึ่งเป็นตัวอย่างที่จำเป็น และพบเห็นได้บ่อย สำนักงานฯจึงได้รวบรวมขึ้นมาเพียงบางส่วนหาก ทางสำนักงานฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อประโยชน์แก่เพื่อนๆพี่น้องทนายความ


 • petitionthanulegal.jpg
  อันดับ 1คำร้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาชี้ขาดให้โจทก์ชนะคดี โดยจำเลยขาดนัด (ยื่นคำให้การ) 2 คำร้อง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 3 คำร้อง คัดค้านคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 4 คำร้อง ขอแก้ไข...

 • statementthanulegal.jpg
  อันดับ 1 คำแถลง ขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต 2 คำแถลง ขอระบุบัญชีพยานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 3 คำแถลง ขอประกาศหนังสือพิมพ์ 4 คำแถลง ขอส่งสำเนาเอกสาร 5 คำแถลง ขอแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม 6...

 • Defendantstatementthanulegal.jpg
  อันดับ 1 ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา 2 รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา 3 รับสารภาพบางข้อหา และปฏิเสธบางข้อหา 4 ถอนคำให้การเดิม 5 คำร้องขอถอนฟ้อง คดีอาญา 1 ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ข้อ 1. จำเลยขอให้กา...

 • compromiseagreementThanulegal.jpg
  ตัวอย่าง คดีกู้ยืม เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืมเงิน ข้าพเจ้า โจทก์และจำเลย ขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ ข้อ 1. จำเลยตกลงชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นเงิน...

 • ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง ในส่วนทนายความ แบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้ 1 สอบข้อเท็จจริงจากลูกความอย่างรายละเอียด (ต้องย้ำให้ลูกความพูดความจริง เพราะเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกความเอง) 2 ปรับข้อเท็จจ...

 • ป้ายสภาทนายไทบ.jpg
  *** มรรยาททนายความที่พึงปฎิบัติ *** ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 4 ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือ...

 • Right to Counsel สิทธิที่จะปรึกษาทนายความ Lodge a complaint for criminal cases แจ้งความคดีอาญา Lodge a complaint for traffic cases แจ้งความคดีจราจร Proof Beyond a Reasonable Doubt ...

 • บทความและขั้นตอนทางกฎหมาย สำหรับทนายความปฏิบัติงาน

 • ตัวอย่างร่างเอกสารถึงหน่วยงานราชการ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 40,833