คู่มือทนายความ / Lawyer Handbook

    สำนักงานฯได้จัดเตรียมตัวอย่างคำคู่ความบางส่วนเพื่อเพื่อนๆพี่น้องทนายความ สามารถได้นำไปใช้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆทั้งก่อนและหลังการดำเนินคดีทางศาล ซึ่งเป็นตัวอย่างที่จำเป็น และพบเห็นได้บ่อย สำนักงานฯจึงได้รวบรวมขึ้นมาเพียงบางส่วนหาก ทางสำนักงานฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อประโยชน์แก่เพื่อนๆพี่น้องทนายความ


 • อันดับ 1. คำร้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาชี้ขาดให้โจทก์ชนะคดี โดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ป.วิ.แพ่ง 197 198 198ทวิ 2. คำร้อง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 3. คำร้อง คัดค้านคำร้องขอยกเว้นค่าธรร...

 • อันดับ 1. คำแถลง ขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต ป.วิ.แพ่ง มาตรา 173 174 2. คำแถลง ขอระบุบัญชีพยานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ป.วิ.แพ่ง มาตรา 88 3. คำแถลง ขอประกาศหนังสือพิมพ์ 4. คำแถลง ขอส่งส...

 • อันดับ 1. ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ป.วิ.อ. มาตรา 172 2. รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาป.วิ.อ. มาตรา 176 3. รับสารภาพบางข้อหา และปฏิเสธบางข้อหา 4. ถอนคำให้การเดิม 5. คำร้องขอถอนฟ้อง คดีอาญาป.วิ....

 • ตัวอย่าง คดีกู้ยืม เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืมเงิน ข้าพเจ้า โจทก์และจำเลย ขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ ข้อ 1. จำเลยตกลงชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นเงิน...

 • ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง ในส่วนทนายความ แบ่งเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 1. สอบข้อเท็จจริงจากลูกความอย่างรายละเอียด (ต้องย้ำให้ลูกความพูดความจริง เพราะเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกความเอง) 2. ปรับข้อเท...

 • *** มรรยาททนายความที่พึงปฎิบัติ *** ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 4. ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถื...

 • Right to Counsel สิทธิที่จะปรึกษาทนายความ Lodge a complaint for criminal cases แจ้งความคดีอาญา Lodge a complaint for traffic cases แจ้งความคดีจราจร Proof Beyond a Reasonable Doubt ...

 • บทความและขั้นตอนทางกฎหมาย สำหรับทนายความปฏิบัติงาน

 • ตัวอย่างร่างเอกสารถึงหน่วยงานราชการ

 • คัมภีร์ทนาย ฉบับธนู "อย่างแรก - จงรักและภูมิใจในตัวเอง" ข้อกฎหมายใช้ประกอบวันสืบพยาน คดีแพ่ง ป.วิ.แพ่ง 1. การนำสืบต้องอยู่ในประเด็นตามคำฟ้องและคำให้การ จะนำสืบนอกคำฟ้องหรือคำให้กา...

 • คำสาบานตนของพยานในศาลตามศาสนาที่นับถือ คำสาบานของศาสนาพุทธ "ข้าพเจ้าขอสาบานตนต่อพระแก้วมรกต เจ้าพ่อหลักเมือง พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่า ข้าพเจ้าจะเบิกความต่อ...
#1 โดย: วันทนีย์ [IP: 122.155.38.xxx]
เมื่อ: 2023-11-16 15:05:19

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 204,473