คู่มือทนายความ / Lawyer Handbook

    สำนักงานฯได้จัดเตรียมตัวอย่างคำคู่ความบางส่วนเพื่อเพื่อนๆพี่น้องทนายความ สามารถได้นำไปใช้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆทั้งก่อนและหลังการดำเนินคดีทางศาล ซึ่งเป็นตัวอย่างที่จำเป็น และพบเห็นได้บ่อย สำนักงานฯจึงได้รวบรวมขึ้นมาเพียงบางส่วนหาก ทางสำนักงานฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อประโยชน์แก่เพื่อนๆพี่น้องทนายความ


 • petitionthanulegal.jpg
  อันดับ 1คำร้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาชี้ขาดให้โจทก์ชนะคดี โดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ป.วิ.แพ่ง 197 198 198ทวิ 2 คำร้อง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 3 คำร้อง คัดค้านคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนี...

 • statementthanulegal.jpg
  อันดับ 1 คำแถลง ขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต ป.วิ.แพ่ง มาตรา 173 174 2 คำแถลง ขอระบุบัญชีพยานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ป.วิ.แพ่ง มาตรา 88 3 คำแถลง ขอประกาศหนังสือพิมพ์ 4 คำแถลง ขอส่งสำเนา...

 • Defendantstatementthanulegal.jpg
  อันดับ 1 ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ป.วิ.อ. มาตรา 172 2 รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาป.วิ.อ. มาตรา 176 3 รับสารภาพบางข้อหา และปฏิเสธบางข้อหา 4 ถอนคำให้การเดิม 5 คำร้องขอถอนฟ้อง คดีอาญาป.วิ.อ. มา...

 • ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความThanuLaw.jpg
  ตัวอย่าง คดีกู้ยืม เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืมเงิน ข้าพเจ้า โจทก์และจำเลย ขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ ข้อ 1. จำเลยตกลงชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นเงิน...

 • ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง ในส่วนทนายความ แบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้ 1 สอบข้อเท็จจริงจากลูกความอย่างรายละเอียด (ต้องย้ำให้ลูกความพูดความจริง เพราะเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกความเอง) 2 ปรับข้อเท็จจ...

 • ป้ายสภาทนายไทบ.jpg
  *** มรรยาททนายความที่พึงปฎิบัติ *** ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 4. ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถื...

 • Right to Counsel สิทธิที่จะปรึกษาทนายความ Lodge a complaint for criminal cases แจ้งความคดีอาญา Lodge a complaint for traffic cases แจ้งความคดีจราจร Proof Beyond a Reasonable Doubt ...

 • บทความและขั้นตอนทางกฎหมาย สำหรับทนายความปฏิบัติงาน

 • ตัวอย่างร่างเอกสารถึงหน่วยงานราชการ

 • ข้อกฎหมายน่ารู้ คัมภีร์ทนาย ใช้ประกอบวันสืบพยาน คดีแพ่ง ป.วิ.แพ่ง 1. การนำสืบต้องอยู่ในประเด็นตามคำฟ้องและคำให้การ จะนำสืบนอกคำฟ้องหรือคำให้การไม่ได้ ต้องห้ามมิให้รับฟัง ตาม ป.วิ.แ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 80,576