คู่มือประชาชน / People Guide

    คู่มือประชาชนนี้ ได้รวบรวมขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการดำเนินคดีหรือถูกดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานฯจึงได้จัดเตรียมข้อมูลไว้เป็นแนวทางให้ท่านสามารถดำเนินคดีได้อย่างถูกวิถี อีกทั้งเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนเอง


 • บทความกฎหมายน่ารู้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษารายละเอียดที่ประสบพบเจอในชีวิตประจำวัน และสามารถนำมาใช้ได้จริงทางสำนักงานฯจึงได้ทำการรวบรวมบทความต่างๆที่น่าสนใจไว้ ให้สำหรับผู้ที่สน...

 • ข้อควรปฏิบัติ เมื่อถูกฟ้องคดีแพ่ง เมื่อได้รับหมายเรียก ในฐานะจำเลยควรปรึกษาทนายความ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดี หาทางแก้ไข ทั้งต่อสู้คดีหรือเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดขอ...

 • หลักทรัพย์ที่ใช้ 1 เงินสด 2 เอกสารสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก พร้อมหนังสือรับรองราคาที่ดินจากเจ้าพนักงานที่ดิน ไม่เกิน 6 เดือน แผนที่ตั้ง และภาพถ่ายที่ตั้งหลักทรัพย์ 3 พั...

 • สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขัง...

 • อายุความตามกฎหมายอาญา มาตรา 95ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด มายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความ (1) 20 ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารช...

 • ความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.72 เอาชื่อหรือยี่ห้อในทางการค้าของผู้อื่นมาใช้ ม.276 วรรคแรก ข่มขืนกระทำชำเราธรรมดา ม.278 กระทำอนาจาร(มิได้เกิดต่อหน้าธารกำนัล, ไม่ได้รับอ...

 • การเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามมาตรา 44/1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เ...

 • ที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลเยาวชนและครอบครัว คือใคร? ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมายการจดแจ้งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 ที่ปรึกษากฎหมาย ...

 • S__93143042.jpg
  การคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพในคดีอาญา หมายถึง การให้ความรู้ ทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุกคดี เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งฝ่ายผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหาย พยาน โดยผู้พิ...

 • จดทะเบียนรับรองบุตร เอกสาร 1 บัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา บุตร 2 ทะเบียนบ้าน บิดา มารดา บุตร 3 สูติบัตร บุตร 4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล(ถ้ามี) 5 คำพิพากษาหรือคำสั่ง พร้อมหนั...

 • เบิกความเท็จ ฟ้องเท็จ ลักษณะไหน เป็นความผิด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8691/2550 ความเท็จที่จะถือว่าเป็นข้อสำคัญในคดีต้องเป็นความเท็จที่อาจทำให้คู่ความต้องแพ้ชนะกันในประเด็นแห่งคดี คดีแพ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 72,374