คู่มือประชาชน / People Guide

    คู่มือประชาชนนี้ ได้รวบรวมขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการดำเนินคดีหรือถูกดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานฯจึงได้จัดเตรียมข้อมูลไว้เป็นแนวทางให้ท่านสามารถดำเนินคดีได้อย่างถูกวิถี อีกทั้งเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนเอง


 • บทความกฎหมายน่ารู้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษารายละเอียดที่ประสบพบเจอในชีวิตประจำวัน และสามารถนำมาใช้ได้จริงทางสำนักงานฯจึงได้ทำการรวบรวมบทความต่างๆที่น่าสนใจไว้ ให้สำหรับผู้ที่สน...

 • ข้อควรปฏิบัติ เมื่อถูกฟ้องคดีแพ่ง เมื่อได้รับหมายเรียก ในฐานะจำเลยควรปรึกษาทนายความ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดี หาทางแก้ไข ทั้งต่อสู้คดีหรือเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดขอ...

 • หลักประกันผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีอาญา หลักทรัพย์ที่ใช้ 1. เงินสด 2. เอกสารสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก พร้อมหนังสือรับรองราคาที่ดินจากเจ้าพนักงานที่ดิน ไม่เกิน 6 เดือน แผ...

 • สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 3 สิทธิ...

 • อายุความตามกฎหมายอาญา มาตรา 95ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด มายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความ (1) 20 ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารช...

 • ความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.72 เอาชื่อหรือยี่ห้อในทางการค้าของผู้อื่นมาใช้ ม.276 วรรคแรก ข่มขืนกระทำชำเราธรรมดา ม.278 กระทำอนาจาร(มิได้เกิดต่อหน้าธารกำนัล, ไม่ได้รับอ...

 • การเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามมาตรา 44/1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เ...

 • ที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลเยาวชนและครอบครัว คือใคร? ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมายการจดแจ้งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 ที่ปรึกษากฎหมาย ...

 • S__93143042.jpg
  การคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพในคดีอาญา หมายถึง การให้ความรู้ ทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุกคดี เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งฝ่ายผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหาย พยาน โดยผู้พิ...


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 204,473