กลุ่มงานคดี / Litigation

ยินดีต้อนรับ กลุ่มงานคดีความ

กรุณาดูรายละเอียดประเภทของคดี ตามที่ท่านต้องการ


 • ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง by ThanuLaw.jpg
  คดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ที่ว่าด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งบรรพ บรรพ 1 และ...

 • CivilThaicourt.jpg
  คดีแพ่ง คือ คดีที่ฟ้อง เพื่อเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สิน ที่ผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิกัน ตัวอย่างเช่น »คดีกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนำ จำนอง »คดีผิดสัญญาก่อสร้าง »คดีเช่าทรัพย์ »คดีตั๋วเ...

 • Criminalcourt2.jpg
  คดีอาญา โทษในทางอาญา : ปรับ ริบทรัพย์สิน กักขัง จำคุก ประหารชีวิต ตัวอย่างคดี ที่พบเห็นได้บ่อย »ทำร้ายร่างกาย »ลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงรับของโจร โกงเจ้าหนี้ »...

 • laborcourt.jpg
  คดีแรงงาน คือข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เลิกจ้างไม่เป็นธร...

 • bankrubcyThanuLaw01.jpg
  คดีล้มละลาย พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 กำหนดหลักเกณฑ์ ลูกหนี้ที่อาจถูกฟ้องล้มละลาย กรณี เจ้าหนี้ทั่วไปเป็นไปตามมาตรา 9 1 มีหนี้สินล้นพ้นตัว (หมายถึง สภาพที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่า...

 • TaxThaiCourt.jpg
  คดีภาษีอากร อยู่ในเขตอำนาจศาลภาษีอากรกลาง ซึงพิพาพาทกันในเรื่องภาษีอากร และค่าภาคหลวงทุกชนิด เขตอำนาจศาล กรณีที่การประเมินเกิดขึ้นในกรุงเทพ และปริมณฑล ยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง ต...

 • intertradeThanulegal.jpg
  คดีทรัพย์สินทางปัญญหาและการค้าระหว่างประเทศ ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ต้องดำเน...

 • กำลังปรับปรุงเนื้อหา

 • TAI.jpg
  ข้อพิพาทชั้นอนุญาโตตุลาการ เงื่อนไขการเสนอข้อพิพาท : ต้องมีข้อกำหนดไว้ในสัญญาระหว่างคู่กรณีอย่างชัดเจนว่า "หากเกิดข้อพิพาทต้องระงับด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เท่านั้น"คู่สัญญาจึง...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 72,374