กลุ่มงานคดี / Litigation

ยินดีต้อนรับ กลุ่มงานคดีความ

กรุณาดูรายละเอียดประเภทของคดีตามที่ท่านต้องการ


 • familycentralcourt2.jpg
  คดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ หรือครอบครัว ที่ว่าด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งบรรพ ประกอบด้วยค...

 • CivilThaicourt.jpg
  คดีแพ่ง คือ คดีที่ฟ้อง เพื่อเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สิน ที่ผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิกัน ตัวอย่าง เช่น »คดีกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนำ จำนอง »คดีผิดสัญญาก่อสร้าง »คดีเช่าทรัพย์ »คดีตั๋ว...

 • Criminalcourt2.jpg
  คดีอาญา โทษในทางอาญา ได้แก่ ปรับ ริบทรัพย์สิน กักขัง จำคุก ประหารชีวิต ตัวอย่างคดี »ทำร้ายร่างกาย »ลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงรับของโจร » พรบ.เช็ค »ประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ หรือเ...

 • laborcourt.jpg
  คดีแรงงาน เป็นข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยการดำเนินคดีไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น การพิจารณาคดีแรงงาน ศาลจะกระทำด้วยความรวดเร็ว และใช้ระบบไต่สวน การอุทธรณ์คดีแ...

 • bankrubcyThanuLaw01.jpg
  คดีล้มละลาย พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 กำหนดหลักเกณฑ์ ลูกหนี้ที่อาจถูกฟ้องล้มละลาย กรณีเจ้าหนี้ทั่วไปเป็นไปตามมาตรา 9 คือ 1 มีหนี้สินล้นพ้นตัว (หมายถึง สภาพที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่...

 • intertradeThanulegal.jpg

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 32,446