บริการของเรา / Our Service

ยินดีต้อนรับ กลุ่มงานบริการทั่วไป

กรุณาเลือกอ่านตามงานบริการที่ท่านต้องการ


 • NotaryStampThaiLawyer.PNG
  บริการรับรองเอกสารโนตารี ปับลิก Notary Public โดยทนายความ เพื่อทำนิติกรรมและบังคับใช้ในต่างประเทศ Certified by Thai lawyer to make legal and enforceable in abroad โนตารีปับลิกคืออะ...

 • บริการร่างสัญญาที่ปรึกษากฎหมายthanulegal.jpg
  บริการนิติกรรม สัญญา ♦ ที่ปรึกษากฎหมาย ประจำบริษัทหรือในนามส่วนตัว ♦ รับจัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ♦ สัญญาจ้างสัญญาซื้อขายที่ดินและบ้าน สัญญากู้ยืมเงิน สั...

 • DBDTLG2.jpg
  บริการจดทะเบียนธุรกิจ ♦จดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล ฯ ♦ เครื่องหมายการค้าTrademarkลิขสิทธิ์copyrightสิทธิบัตรPatent ...

 • ทนายบังคับคดีthanulegal.jpg
  บริการด้านสืบค้นทรัพย์สิน หลังศาลมีคำพิพากษา ♦ทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อตั้งเรื่องบังคับคดี อาทิเช่นบ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ตึกแถว รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เงินเดือน และทรัพย์สิน...

 • DIPTLG1.JPG
  บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Trademark เครื่องหมายการค้า คือเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่...

 • condojuristicpersonthanulaw.jpg
  บริการที่ปรึกษากฎหมาย ประจำนิติบุคคลอาคารชุด เงื่อนไขการบริการ 1. เซ็นสัญญาจ้างขั้นต่ำ คราวละ 3 เดือน 2. เข้าร่วมประชุมร่วมกับนิติบุคคลเดือนละ 1 ครั้ง ณ สำนักงานที่ตั้งของนิติบุคคล...

 • หมู่บ้านจัดสรร.jpg
  บริการที่ปรึกษากฎหมาย ประจำนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เงื่อนไขการบริการ 1. ค่าจ้างชำระเป็นรายเดือนๆ ละ 7,000 บาท โดยวิธีการและเงื่อนไขการชำระค่าจ้าง คือ การจ่ายชำระค่าบริการของเดือนนั...
Visitors: 107,507