เกี่ยวกับเรา / About us

สำนักงานกฎหมายธนู เริ่มก่อตั้งขึ้นและดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบัน

    เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษากฎหมาย และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท บริการวางแผนภาษีอากร ขอใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว Work Permit & Visa เครื่องหมายการค้า ให้คำปรึกษาด้านหนี้สิน รับร่างสัญญา จัดทำพินัยกรรม รับปรึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย ที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค Notary Public Services

    ทั้งนี้ ด้วยตระหนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในวิชาชีพทนายความอย่างสูงสุด ภายใต้ขอบเขตอำนาจของสิทธิและหน้าที่ของมรรยาทนายความ ทางสำนักงานฯจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างรอบคอบ และรัดกุมให้สมกับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจเรา

    ท่านจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม จากการทำงานอย่างเป็นระบบ และเน้นคุณภาพ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00 น.

    นายธนู กุลอ่อน

    หัวหน้าสำนักงานฯ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,163