เกี่ยวกับเรา / About us

สำนักงานกฎหมายธนู เริ่มก่อตั้งขึ้นและดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบัน

    เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษากฎหมายฟรี และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร นอกจากนี้แล้ว ได้ให้บริการเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งเริ่มตั้งแต่การให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท บริการวางแผนภาษีอากร ขอใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว Work Permit & Visa เครื่องหมายการค้า ให้คำปรึกษาด้านหนี้สิน รับร่างสัญญา จัดทำพินัยกรรม รับปรึกษาปัญหาทรัพย์สินสมรส กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย ที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัทหรือองค์กร รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค Notary Public Services

    ทั้งนี้ ด้วยตระหนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในวิชาชีพทนายความอย่างสูงสุด ภายใต้ขอบเขตอำนาจของสิทธิและหน้าที่ของมรรยาทนายความ ทางสำนักงานฯจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างรอบคอบและรัดกุมให้สมกับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจเรา

    ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม จากการทำงานอย่างเป็นระบบและเน้นคุณภาพ เมื่อท่านใช้บริการจากเรา ท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.

    นายธนู  กุลอ่อน

    หัวหน้าสำนักงานฯ

Visitors: 32,347