สัญญาเช่าระบุให้ตัดน้ำไฟได้แม้ไม่เลิกสัญญา

โดย: ปาริฉัตร [IP: 58.8.209.xxx]
เมื่อ: 2019-12-13 16:24:23
ถ้าสัญญาเช่าพื้นที่ระบุประมาณว่า "ถ้าผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าตามกำหนด และผู้ให้เช่าได้ทวงถามพร้อมให้เวลาตามสมควรแล้ว หากผู้ให้เช่าไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่าตกลงยินยอมให้ตัดน้ำตัดไฟได้ จนกว่าจะชำระเงิน "



อย่างนี้ผู้ให้เช่าสามารถตัดน้ำไฟได้ตามสัญญาเลยโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญาใช่หรือไม่คะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,167