ตัวอย่างหนังสือทัณฑ์บน สามี

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2018-03-27 22:20:48
หนังสือทัณฑ์บน

ทำที่.......................................

วันที่......................

ข้าพเจ้า นาย....................ขอทำทัณฑ์บนและสัญญาไว้ต่อภรรยา มีข้อความดังต่อไปนี้

1 ข้าฯจะเลิกความสัมพันธ์ฉันชู้สาว หรือการติดต่อใดๆกับนางสาว................................ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต่อไป โดยการกระทำดังกล่าวนั้น ข้าฯทราบดีว่าเป็นการผิดศีลธรรมอันดี และรู้สึกสำนึกผิดแล้ว

2 หากข้าฯกระทำผิดตามข้อ 1 ยินยอมให้ภรรยา เรียกร้องค่าทดแทน เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท

3 เมื่อมีการจดทะเบียนหย่า ข้าฯยินยอมให้ภรรยาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ คือ เด็กชาย............................แต่เพียงผู้เดียว

4 ข้าฯยอมรับว่าบ้านเลขที่....................... ตั้งบนที่ดิน โฉนดเลขที่....................... เป็นทรัพย์สินของภรรยาแต่เพียงผู้เดียว แต่ขอสละสิทธิ์ใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว

5 ข้าฯจะปฏิบัติตนในฐานะของสามีที่ดี

ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหนังสือทัณฑ์บนนี้ ภรรยาสามารถใช้เป็นเหตุฟ้องหย่าได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(8) หรือเรียกค่าทดแทนได้ และถ้าหย่าข้าพเจ้าขอมอบทรัพย์สินทั้งหมดของข้าพเจ้าให้แก่ภรรยาและบุตร ส่วนหนี้สินทั้งหมดข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียว และได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญลงชื่อ.......................................... ผู้ทำทัณฑ์บน ลงชื่อ...........................................ภรรยา

ลงชื่อ...........................................พยาน ลงชื่อ...........................................พยาน#1 โดย: ทนายธนู [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2018-03-27 22:22:33
อ้างอิง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516
(8)สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

การทำหนังสือทัณฑ์บนสามารถเขียนขึ้นมาด้วยตัวเองได้เลย ไม่ได้ต้องจดทะเบียนต่อทางสำนักงานทะเบียน
#2 โดย: หน่อย [IP: 182.232.110.xxx]
เมื่อ: 2018-06-20 21:43:30
จริงรึปาวที่สามารถเขียนเองได้
#3 โดย: ฝน [IP: 119.76.152.xxx]
เมื่อ: 2019-10-10 21:28:51
เมื่อเขียนเสร็จ​แล้วนำไปติดต่อ​ที่ไหนต่อคะ​ หรือเก็บไว้เป็นหลัก​ฐาน​ในวันฟ้องหย่า

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,163