ตัวอย่าง หนังสือบอกกล่าว แจ้งชี้แจงการจัดการมรดก

เรื่อง ขอให้ชี้แจ้งการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดก

เรียน นางสาวกอเอ่ย กอไก่

        100 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110

อ้างถึง

1. คำสั่งศาลแพ่ง หมายเลขคดีดำที่ 1111/2564 คดีหมายเลขแดงที่ 2222/2564

   ตามที่ท่านได้รับการแต่งตั้งจากศาล ให้เป็นผู้จัดการมรดกผู้ตายนายขอไข่ ในเล้า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564  ตามคดีที่อ้างถึง

   หลังจากที่ศาลได้แต่งตั้งท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ปรากฏว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือ ท่านไม่ทำหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์มรดก ส่งเงินและทรัพย์สินที่ได้มาจากการจัดการเข้ากองมรดก แจงหนี้สินที่ตนมีกับกองมรดก ทำบัญชีการจัดการและแบ่งปันมรดก แถลงความเป็นไปในการจัดการมรดก และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ บัดนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาเกินกว่า 1 ปี แล้ว ปรากฏว่าท่านจัดการมรดกยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินอยู่หลายรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและแจ้งให้กับทายาททราบทุกคน

   ฉะนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าฯ ในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวคอควาย เข้านา จึงขอให้ท่านแถลงความเป็นไปในการจัดการมรดกของผู้ตายให้กับนางสาวคอควาย เข้านา ทราบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

   ทั้งนี้หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านยังคงเพิกเฉยบ่ายเบี่ยงไม่ดำเนินการ ข้าฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไป

          ขอแสดงความนับถือ

           ธนู กุลอ่อน

          ทนายความผู้รับมอบหมาย

#1 โดย: sakesun17@gmail.com [IP: 40.115.181.xxx]
เมื่อ: 2022-03-22 12:26:33
รบกวนปรึกษาครับ

หากผู้จักการมรดกไม่แจ้ง บัญชีธนาคารและจำนวนเงินในบัญชี ทวงถามไป 2 ครั้ง รับปากครับแต่ได้ได้แจงเลยสามารถดำเนินการอย่างไรต่อจากนี้ได้บ้างครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,163