บทกำหนดโทษ เจ้าของโครงการ

บทกำหนดโทษ ผู้ขาย หรือเจ้าของโครงการ ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด 2522 ที่น่าสนใจ

1. กรณี โฆษณาขายห้องชุด (ไม่ตรงปก) โดยข้อความหรือภาพไม่ตรงกับหลักฐาน และรายละเอียดที่ยื่นพร้อมกับคำขอ กล่าวคือ ฝ่าฝืนมาตรา 6/1 วรรค 2

ตามมาตรา 64 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 - 100,000

2. มาตรา 63 ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา 6 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6/1 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 6/2 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,745